سلام مهمان عزیز، اگر این پیغام را مشاهده نموده ای به معنی آن است که شما هنوز ثبت نام نکردی. برای ثبت نام اینجا کلیک کن و از تمام امکانات انجمن ما استفاده کن و لذت ببر.
اگر قبلا ثبت نام کرده اید، وارد شوید.


 

ثبت نام


امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
راهنمايي قدم به قدم نسخه ژاپنی

#1
Information 
شروع بازي-کافه

درشروع بازي هدف رفتن به طبقه ي دوم در گوشه ي کافه مي باشدوفعلابسته است.درکافه آيتم هاي فراواني يافت مي شود.در جلوي ميزکافه يک اسلحه ي کلت واگردرحالت سخت باشيدچاقو به دست مي آوريد.اسپري کورکننده و دو اسپري خون داخل پيشخون هستند.فايل وگياه سبزدر حالت آسان ومعمولي درانتهاي راهرو هستند.درهاي دوطرف شمارابه توالت هاراهنمايي مي کنند.گوشه ي سمت راست در پشت آشپزخانه يک چاقوخوهيد ديد براي بازکردن درطبقه ي دوم به يک کليد آبي نياز داريدکه درحالت آسان ومعمولي درميزکافه پيدامي شوندودرحالت سخت وخيلي سخت روي جسدويلي که توسط زامبي هاکشته شدوجود دارد.اگرتيم شماازآليسااستفاده مي کند نيازي به کليدنداريدواو ازسنجاق قفلي اش براي بازکردن دراستفاده مي کند. قبل ازرفتن به طبقه ي دوم به دستشويي هاسربزنيد.
دستشويي مردانه
دردستشويي مردانه گياه سبزو کلت درکنار صندوقچه پيداخواهيدکرد.
دستشويي زنانه
درحالت سخت دراينجا تعداد زيادي زامبي خواهيد ديد يک جارودستي روي خوابگاه هاقراردارد.حالابه طبقه ي دوم برويد.امادرحالت آسان يک زامبي داخل کانال مي باشد.درپايين پله هايک فايل وجود دارد،اگرازسمت چپ بنجره به آن نزديک شويد يک زامبي نمايان مي شود.به سمت گذرگاه رفته تادو در ببينيد. درسمت چپ رختکن است ودرسمت راست مسيراصلي شماست.در انتهاي سالن اتاق شخصي است ودروسط نيز اتاق نقاشي،قبل ازوارد شدن ازروي ميزروزنامه رابرداريد،درحالت آسان ومعمولي زيرروزنامه يک کليد قرمزرنگ مي بينيدکه براي بازکردن درسمت راست مورداستفاده قرارمي گيرد.درحالت سخت مي توانيد در اتاق شخصي پشت اتاق پيداکنيد.يک اسلحه درميز روبروي شما قرارداردکه ازآن مي توانيد به عنوان اهرم براي حصارهاي چوبي استفاده کنيد.پس ازاستفاده از کليد قرمز مي توانيدبه ميخانه برويد.اماقبل ازرفتن به آن جااتاق هاي ديگر رابرسي کنيد.
اتاق استراحت
يک نقشه روي صندق وجود دارد.درانتهاي ميزيک خشاب وزيررخت خواب يک کليپ کامل باخشاب هاي آن وجود دارد.
اتاق نقاشي
درروي ميزيک فندک وجود دارد که به شماامکان ساخت اسپري آتش اندازرا مي دهد.اگربا کويين هستيدروي ميز خشاب اسلحه ي کاليبر45راخواهيد ديد.خشاب هاي کلت روي زمين ودر گوشه يک لوله ي آهني وجود دارد.آليسامي تواندکمدراباسنجاق بازکند،فايل راهم برداشته وخارج شويد.اتاق شخصي
درحالت سخت اينجاکليدقرمزرنگ راپيداخواهيدکرد.دراين حالت دوگياه سبزهم مي بينيد. درحالت آسان يامعمولي يک زامبي ويک گياه آبي وجود دارد.در روي زمين خشاب کلت ودرگوشه ي اتاق اسلحه ي شکاري و يک فايل روي ميزوجود دارد.
اتاق رختکن
درقسمت بالاي اين اتاق خشاب هاي کلت راپيدا خواهيد کرد.سيندي مي تواند کمدخودرابازکندودو گياه سبزرابردارد.درپايين اين ناحيه،يک تخته ي چوبي به عنوان يک سلاح سردويک قرص آبي يک فايل مي باشد
ميخانه
اگردرحالت سخت بازي مي کنيدبطري راازروي بشکه برداشته وبه طبقه ي اول برگرديدو وارد اتاق شخصي شويد.ازبطري روي تابلونقاشي استفاده کنيدتاکليدليفتراک رابدست آوريد اگردرحالت معمولي ياآسان بازي مي کنيدمي توانيدکليدرادراتاق کنارميخانه که مشروب هادرآن جاقراردارند دريافت کنيد.خشاب هاي اسلحه ي شکاري وفايل و بطري ويک دستگاه ذخيره ي بازي واسپري خون نيز در اينجا پيدامي شود.پس ازدريافت کليدليفتراک به بيرون وانتهاي اتاق برويد شمامي توانيدلوله ي آهني رادراولين قاب تصويري وگياه سبزرادرگوشه ي اتاق پيدامي کنيد.يک بطري دراولين گذرگاه درست قبل ازاولين قاب تصويري در نزديکي نردبان وجود دارد.درآن سوي ليفراک گياه آبي وجود دارد.ازکليدروي ليفراک استفاده کرده و آن را راه اندازي کنيد.بدبختانه اگربا باب هستيدبايداوراتنها بزاريدوبه بالاي نردبان برويد سينه خيزبه طرف ديگربرويدتابه پله هابرسيد. درپله هابه پايين رفته تابه يک قاب تصويري برسيدکه به شماامکان رفتن به ناحيه ي ديگرميخانه راباباب مي دهد.بابعضي ازبازيکنان اسپري خون راپيدامي کنيد. اماهمگي کليداتاق انبار را روي پانل هاخواهيديافت. حالا به پشت بام برويد
پشت بام
دراينجاچندکلاغ وجود دارد که تعدادآن هاميزان به سختي بازي دارد.به انتهاي بام رفته وگياه سبزرابرداريد.اگر درحالت سخت يانرمال هستيديک زامبي خواهيد ديد.اگرکليدانبار راداريدازآن روي در اينجااستفاده کنيد. واردشده،اسپري وخشاب ها رابرداريد.زامبي رابکشيد وبه جلوبرويد.به محل ضعيف نرده برويدتابه درانبار برسيد.به بالاي سکو رفته وازپشت بام دربالا عبور کنيد.به سوي ديگربپريد،در پشت بام ديگرخشاب هارا برداريد.به تيم کمک کنيدتا بالا بيايندحالاوارد در شده گياه قرمزرابرداشته و وارد آسانسور شويد.
طبقه ي همکف
گياه سبزرابرداشته و به بالا سمت چپ برويد.درسمت راست يک زامبي وجود دارد.به سمت در بالا برويد.جلوي کافه ازروي ماشين نقشه رابرداريد.ماشين پاييني رو به بالاهل داده و آيتم ها رابرداريد.براي ردکردن اين قسمت به بالاي ماشين رفته وماشين ديگر راجلوي دوحصارديگر قرار دهيد.به بالارفته واسلحه را برداريد.به پشت ماشين افقي رفته تاصحنه اي ببينيد.به جلوبدويد.درمنطقه ي مرکزي آيتم هايي وجود دارد.سمت ديگر،پليس در را مي شکند.شمامي توانيد به اوکمک کنيد،امااين کارخطر ناک است،زيرازامبي هايي اين جاحضوردارند.پس ازباز شدن دربه فندک نياز داريد، اگر نداريدزامبي هاراکشته و ازروي جسدپليس فندک را برداريد.نفت راازمخزن آن خارج،وهنگامي که در مسير خشک ايستاده ايدازفندک استفاده کنيد.حالاسمت چپ وبالاي سوراخ به داخل آب بپريد.ازاين جاشمامي توانيد به پايين دويده وآيتم هارادر انتهاي مسيربرداريد.به بالارفته وآيتم هارابرداريد.در اينجايک نردبان وجود دارد.به جلورفته و فايل راازروي تخته ي اعلانات برداريد،و باافسرپليس دروسط صحبت کنيد.اگردرحالتOnlineهستيدپس از پنج دقيقه درناحيه ي ديگر خواهيدبود.به سمت پشت کاميون رفته و آيتم ها رابرداريد.ازکاميون گذشته وبه بالاي پله هاي کوتاه برويد.به بالارفته تابه يک پل عابرپياده ببينيد،دروسط پل صحنه اي مي بينيد.مسيرانشعابي اول
مي توانيدبه ناحيه ي قبلي برگرديدتاسناريوتمام شود
مسيرانشعابي دوم
مي توانيدازپل بگذريد وبه خيابان اصلي برويد.هندل انفجاري وبسته ي مود منفجره رابرداريد.آن هارا ترکيب کنيد.به سمت پليس درمرکز ناحيه برويدتاسناريو تمام شود،امااگردرحالتoflineهستيدفقط پيش پليس برويد
سناريوي دوم-زيرزمين-قسمت هشتم
به پشت ناحيه برويد،به سمت چپ روي سکوبرويدو لوله ي آهني رابرداريد.روي سکوبه بالاي راهروي قطار برويد.پس از اتمام صحنه کلت رابرداريد. به پايين سکوي ديگر برويد وبه بالاي پله ها روبه طرف سکوي آسانسوربرويد.وارد سوراخ کانال هواشويد.از اينجا محيط بازي براي هر بازيکن تغيير مي کند.
زيرزمين-قسمت هشتم
هربازيکن بايدکارخود راکند. براي جورج،سيندي وديويدبه پايين برويد.ازاولين زامبي گذشته وسمت ديگر راهرو وارد درمرکزامنيتي شويد.در مرکزامنيتي به سمت راست رفته و وارد در شويد. اگرباکوين هستيدبه بالابرويد وازکنار جسدعبورکنيد،کلت رابالاي راهروبرداشته ودر انتهاي مسير آچار رابرداريد وقتي برميگرديدزامبي زنده مي شوداوراکشته وبه سمت چپ رفته تابه راه چند شاخه برسيد.درمرکزامنيتي ازروي کامپيوتردستي،نقشه رابرداريدوازکنارآن بطري حاوي محلول شيميايي رابرداريد.هدف شمااين است که هندل دستي رااز جعبه تقسيم برق درسمت راست ناحيه برداريد.دوراه براي بازکردن آن وجود دارد.شمامي توانيدبه آن ضربه بزنيدوآن رابشکنيد يا ازآچاراستفاده کنيد.اماآجار يخ زده است و بايد يخ آن را بازکنيد.وارد درسمت چپ شويد.به پايين راهرو رفته تا ازجسد عبورکنيد.يک ماشين محتواي موادغذايي خواهيد ديد.درنزديکن آن خشاب وچاقو رااز روي ميز برداريد. زامبي راکشته وبه اتاق استراحت برويد.زامبي هارا کشته،آيتم هارابرداريدو از آچار روي ماشين ظرف شويي استفاده کنيدتاخيس شود.حالاراه رابرگشته وازآجار روي جعبه تقسيم استفاده کرده و هندل رابرداريد.حال ازهندل روي دروسط استفاده کنيد.واردشده وآيتم هارا برداريد.اگرگياه بزرگ رااز بين برده باشيد،به کانال اصلي ازدرسمت راست برگرديدواگرنه ازنردبان وسط ناحيه استفاده کنيد
زيرزمين-قسمت هفتم
اگرشماباجيم يايوکوهستيد اينجانقطه ي شروع است. به بالاانتهاي راهروبرويد،راه چندشاخه را ناديده گرفته.و وارد درشده تابه آزمايشگاه برسيد، اگرباآليساهستيدبه پايين انتهاي راهرورفته و وارد آزمايشگاه شويد.آزمايشگاه
فايل راانتهاي راهرواز روي کامپيوتربرداريد.خشاب رابرداريد.بااين فايل به سمت راست بالايي برگرديد.به سمت ديگر رفته ودرانتهاواردانبارمواد شيميايي شويد.زامبي هارا دراينجاازبين ببريد.به بالاي کامپيوتررفته وکدراتوسط فايل وارد کنيد.قرصumb-3راازروي قفسه برداريدوخارج شويد حالابه اتاق امنيتي برويد. زامبي راکشته وبه سمت سه شاخه راه رفته و وارد اتاق مصارف شيميايي شويد.به سمت گذرگاه رفته و وارد شويدوزامبي رابکشيد ازروي دستگاه قرصvp-17 رابرداريد و هردو راباهم ترکيب کنيدتاقرصv-jolfبه دست آيد.خون رااز روي بشکه برداريد.به بيرون برويد پايين رفته تابه درقهوه اي برسيدکه کانال اصلي است.اگرشمااسپري خون را داريد مي توانيدآن رابه مردي دهيدکه روي زمين افتاده است واسلحه ي شکاري رابه دست آوريدبه سمت گياه بزرگ رفته واز داروي جديد روي آن استفاده کنيد.به بالاي نردبان برويد.کانال اصلي:
اگرشماهندل دستي رابه دست نياورده ايد بايدبه قسمت ششم رفته و وارد اتاق امنيتي شويد.دراينجا دستگاه ذخيره ي بازي وخشاب هاي اسلحه ي کلت درجلوي نردبان قراردارند.ازهندل دستي کنار نردبان استفاده کنيدتا صحنه اي ببينيد.دراينجا نيز بازي داراي دوقسمت است که مي توانيدهرکدام راانتخواب کنيد.شمامي توانيدبه قسمت چهارم برويد کليدطلايي رابدست مي آوريد،ولي کدعبوربراي رفتن به قسمت پنجم رابه دست نمي آوريد.به هرحال به دست آوردن کدعبور راه سريع ومطمئني است.شما بايد ازهردو روش استفاده کنيد
مسيرانشعابي اول-روش به دست آوردن کارت کليد:
واردمحوراصلي شويد.از جعبه مهمات خشاب هاي کلت رابرداريد.به سمت در سفيدبرويد.شمادرقسمت چهارم درناحيه ي گردونه هستيد.درنزديک جسدسمت راست آيتم رابرداريد،اگر شمادرحالت معمولي يا سخت هستيد،سمت راست قطارپشت پانل اسلحه ي خراب شکاري وجود دارد که ديويدمي تواند تعميرش کند،يايک گياه آبي رنگ وجود دارد.سمت چپ قطار کارت کليدآمبرلاوکليد گردونه قراردارد.دراين لحظه کليدگردونه نيازنيست وشما بايدکارت آمبرلارابرداريد.به ناحيه ي محوراصلي برگرديد.به سمت چپ مسيربرويدتابه راهروي آبي برسيد.فايل رابرداشته وازکارت آمبرلاروي پانال سبز استفاده کنيد.اينک بايدبه قسمت پنجم برويد.گياه سبزوقرمزجلوي در رابرداريد به چلورفته وانتهاي مسير فايل رابرداريدوسينه خيز واردکانال شويد،زامبي راکشته وفايل ديگر رادرانتها برداريد.واردسوراخ شويد. جلوي خود درگوشه يک جعبه خواهيد ديد.بايوکواگر هستيد يک مگنوم به دست مي آوريد.روي پانال سوييچ را فعال کنيدوبه جلوبدويد.شفيره هاراناديده گرفته و وارد درشويد.روي پانال ازکارت آمبرلااستفاده کنيدو واردشويد.شمابه اتاق کامپيوتر رسيده ايد.
مسيرانشعابي دوم-کدعبور-طبقهي پنجم:
گياه سبزوقرمز راباورودتان به دربرداريد.جلودويده ودرانتهافايل رابرداريد.به کانال اصلي برگرديدوبه طبقه ي ششم برويد.وارد دراتاق مرکزامنيتي شويد.دو کدعبور راازفايل روي کامپيوتر واردکنيدتادو درباز شود.حالابه طبقه ي پنجم برگشته وازسوراخ عبور کنيد. زامبي راکشته وفايل رادر انتهاي مسيربرداريد.وارد سوراخ شده وآيتم هاواسلحه ي مگنوم رااز روي جسدبرداريد.سوييچ پانال رافشار دهيدو به جلو برويد.شفيره هارانديده گرفته و به سمت در رفته وارد شويد.اتاق کامپيوتر:
آيتم هارابرداريد.کامپيوتر را راه اندازي کنيدتااثر انگشتان مشخص شود،حالابه بيرون ازکانال برويد.به طبقه ي چهارم برگرديد.سعي کنيدتيم خود راجمع کنيد درغيراين صورت پس ازاينکه اثرانگشت شما ثبت شد،تيم در محور اصلي توسط شاپرک هاگرفتارمي شوند!
طبقه ي چهارم:
به محوراصلي برگرديد.ممکن است بعضي ازبازيکنان شامل مارک،کوين،ديويدو سيدني توسط شاپرک ربوده شوند.براي آزاديشان روي آن هاازگياه آبي استفاده کنيد.مهمات رادروسط برداريد.به سمت درگذرگاه آبي برويد.فايل رابرداشته از اثرانگشت استفاده کنيد و وارداتاق پرورش ژن شويد.اسپري کورکننده واسپري خون وبطري هاي شيميايي بطري هاي مشتعل شونده رابرداريد.اسپري اتش اندازراازکنار زامبي برداريد.به جلورفته وفايل رابرداريد.به بيرون برگرديد.به سمت درانتهايي رفته واز اسپري آتش اندازروي جسد استفاده کنيد.فايل رادرگوشه ي دستگاه ذخيره برداريد.سمت ديگر اسلحه ي شکسته ي شکاري رابرداريدحالابرگرديد.ميمون زامبي يخ زده زنده مي شود نابودش کنيدبه ناحيه ي گردونه ي قطاربرگرديد.ازکليد گردونه روي پانال استفاده کنيد.صحنه اي مي بينيد.تايمرسه دقيقه اي شروع مي شود.پس ازاتمام آن شمابايدباغولي بجنگيد.به سمت ديگرقطاررفته وپانل رافعال کنيدتاقطارفعال شودوبه سمت غول بروداين کاررادومرتبه انجام دهيدتاغول نابودشود.
سناريوي سوم-طبقه ي سوم
اين اتاق رابرسي کنيد ودکمه راروي تخت فشاردهيدبه پايين در رفته يک دکترظاهرمي شود.هردوازاينجاخارج شويد.در راهروبابعضي بازيکنان مي توانيداگربه بالابرويديک جارودستي پيداکنيد.به سمت سه شاخه راه رفته و واردمسيروسطي شويد.وارداتاق302شويد.درحالت آسان نزديکي دريک عصاوجود دارد.يک چوب دستي روي ميزمابين دوتخت قراردارد.ياداشت رااز روي ميزبرداريد.يک عصاي ديگرکنارکمداست.هيولايي ظاهرمي شود،شمانمي توانيداورابکشيد.به بيرون ازاتاق برويد پس ازديدن صحنه به بالاي کمدبرويدودو بسته خون رابرداريد.شماازاين آيتم مي توانيداستفاده کنيدتازالوهاراسرگرم کنيد.سمت راست يک زالو وجود دارد.واردمسيرشده واسپري خون رادرانتهابرداريد.بيرون برويدوازآسانسوراستفاده کنيدتابه طبقه ي دوم برسيد
طبقه ي دوم
به سمت درنزديک خودبرويدتابه بخش پرستاري برسيد.کمدرابرسي کنيد،بااستفاده ازبسته هاي خون زالوهارادست به سرکنيد.فايل راازکنارزالوهابرداريد.به راهروي طبقه ي دوم برويد.طبقه ي اول
دراينجابه سمت درمقابل سالن پذيرايي رفته وکامپيوتر رابرسي کنيدتاصفحات شاتربازشود.اسلحه ي ترکيبي رابه سمت آتش واقع درپشت اتاق برداريد.به بيرون رفته تابه راهروي طبقه ي اول برسيد.شاتر رابازکرده ولي داخل نشويد.به مقابل آن رفته تاوارداتاق رختکن شويد به سمت اولين درسمت چپ برويدبه جلو،مسيرسمت راست برويد.يک زامبي ازپنجره بيرون مي آيد.جسدراکه کنارميزقرارداردبرسي کنيدتاکارت کليدطبقه ي اول رابه دست آوريد.به راهروي طبقه ي اول بازگرديدو وارد درشاترشويد.حالادرسالن اصلي بيمارستان هستيد.شاتر رابازکنيدو وارد درسمت راست شويد.اسلحه ي سردراازکمدوفايل راازروي ميزبرداريد.وارد درديگرشويدتابه بخش پزشکان برسيدازروي قفسه گياه آبي وسپس ازروي زمين قرص رابرداريد.زامبي راکشته،يک هيولادراينجاظاهر مي شود.خشاب هاي کلت رااز داخل کمد گوشه برداريد.باآسانسوربه طبقه ي اول برويد.طبقه ي اول-زيرزمين
به پايين رفته وازکارت کليد طبقه ي اول استفاده کنيداماواردنشويد.به سمت دروسط راهرو رفته و وارد اتاق کنترل آسانسورشويد. گياه آبي را از روي ميز برداريدو روي صفه کليد کرم هاي زالو رابکشيد.کدعبور براي باز کردن در طبقه ي دوم زيرزمين3335است،البته اين کد درهردفعه ازبازي طبق فرمول فايل تغييرمي کند.براي بدست آوردن پاسخ شمابايدحتما دوفايل رابه دست آوريد.يکي درطبقه ي دوم مرکزپرستاري وديگري دربخش پزشکان طبقه ي اول است.دريکي ازفايل ها چيزي نوشته شده که درزير آمده است:
I-2005    K-1210  T-7221  E-1160  C-4041

درفايل ديگرعدد+2345نوشته شده است.شمابايداين فايل هاراباحرف هايI-K-T-E-Cوارد کنيد حرفCعدد4041است. 2345راروي عدد4041وارد کنيد.اولين حرف روي اولي ودومي روي دومي .طبق روش زيرعمل کنيد:
2+4=6اولين حرف اولين حرف+اولين حرف ازC
3+0=3دومين حرف ازاولين فايل+دومين فايل ازC
4+4=8سومين حرف ازاولين فايل+سومين حرف ازC
5+1=6به همين ترتيب ادامه دهيد
کلمه ي عبور6386است .اگر کداشتباه بودسعي کنيد روي حرف هايI-K-T-Eامتحان کنيد تايکي ازآن هابدست آيد. پاسخ شامل يکي ازعددهاي
3555و5333و2468و5315و8211و(برايVH)هستند.کد کلس0930براي پشت بام است.به بيرون رفته وباآسانسوربه طبقه ي دوم زيرزمين برويد.
نکته:درهرباربازي عددفايل هاوحروف هاتغييرمي کند شمابايدعددرابا2345ترکيب کنيدتاکدبدست آيد.طبقه ي دوم-زيرزمين
دراينجاوارد دراول شويد از جسدهاگذشته وزالو هارامهار کنيد.بسته هاي ديگرخون راازداخل قفسه برداريد.به اتاق بعدي رفته تابه اتاق دماي انجمادبرسيد.از روي پانل قرص رابرداريد و واردناحيه ي پشت راهروشويد.خون رابه زمين بريزيد.به بيرون برويدودماي دستگاه رابالا ببريد.مردزالونمانمايان مي شود.حالاتوسط دستگاه عبارت اول راانتخواب کنيدتادمابه حالت اول برگردد.واردشده و کارت کليد طبقه ي اول رااز روي جسد مردزالونما برداريد.حالا به بيرون رفته و وارد راهروي آسانسوردرطبقه ي دوم زيرزمين شويد.سعي کنيدتيم رازنده نگه داريدزيرا مرده ي آن هابه زالوتبديل مي شود.به پايين مسيربرويداگرصحنه اي نديديدشمادرسلامت کامل خواهيد بود.ازکارت کليدطبقه ي دوم دراينجاروي درپايين ناحيه استفاده کنيد.واردنشويد!. ازآسانسوراستفاده کنيدوبه طبقه ي اول برگرديد.در اينجاپايين رفته و وارد دري که قبلاباکارت کليدباز کرده بوديدشويد.گياه قرمزرابرداشته وزامبي رابکشيدوسط،لوله ي آهني رابرداريد وبه سمت ديگر برويد.ازروي پانل گياهان رابرداريد و به پايين پله هاي فاضلاب برويد.زالوها رابابسته هاي خون سرگرم کنيدو واردشويد.به بالاحرکت کنيد،کليد زنجيره اي شکل رابرداشته وبه طبقه ي اول راهروي آسانسوربرگرديد. اگرنيازبه يک اسلحه ي قوي ترداريدباآسانسوربه پشت بام برويدوگرنه به طبقه ي دوم زيرزمين برگرديد.در راهروي طبقه ي دوم زيرزمين به پايين رفته و وارد درشويد.شمادرورودي زيرين هستيد.ازکليدزنجيره اي شکل روي زنجيراستفاده کنيدتاقايق فعال شود.از قايق استفاده کرده و به جلو برويد.شمابه يک غول مي رسيد.وقتي که غول زيرفلکه رفت نشاه گرفته وبه فلکه شليک کنيدتاتوسط بخاربه غول ضربه بزنيداين کار راچندين مرتبه انجام دهيدتا به سناريوي سوم برسيد.اين غول رابااسلحه نيزمي توان نابودکرد درصورتي که به سر آن شليک کنيد.سناريوي چهارم
دراينجاسعي کنيدبه نقشه توجه زيادي داشته باشيد،در حالت سخت اتاق هاي زيادي وجود داردکه شمانمي توانيدازآن هااستفاده کنيدزيراوقتي مي خواهيدآن هارابازکنيدمنفجرمي شوند
طبقه ي اول:
دراينجابشقاب مرکزي رابرسي کنيدونقشه رابرداريد.واردگذرگاه شده تابه ناحيه ي بعدي برسيد.دراينجاديگ بخار،اسلحه ي کلت ولوله ي آهني راازکناراولين مردآتش نشان برداريد.دو پلاک شناسايي رابرداريد.دراينجامسيربه چندشاخه تقسيم مي شود،شمامي توانيدازمسيرطبقه ي سوم استفاده کنيدتاابتداکليدنقره اي رابه دست آوريدوياازمسيراول استفاده کنيدکه درطبقه ي اول است وکليدطلايي رابه دست آوريد.اگرازمسيرطبقه ي سوم استفاده مي کنيد،به بالاي نردبان رفته و وارد درشويدواگرازطبقه ي اول استفاده مي کنيدبه بيرون برگشته تابه ميدان مسافرخانه برسيد
مسيرانشعابي اول-کليدنقره اي-کليدطلايي-طبقه ي سوم
درنزديکي خود زامبي رابکشيدبه سمت راست رفته و اسلحه ي کلت کنار آتش رابرداريد.به سمت چپ رفته و وارد درشويد.در راهروي شمال شرقي سوم سمت راست رفته و وارد درشويد.درتوالت گياه قرمزرابرداريد.يک گياه قرمزديگر روي زمين مابين دوتخت قراردارد.زامبي رابکشيد.دربيرون گياه سبزرابرداريد.کلاغ هاراجلوترکشته وبه بالاي سکوبرويدتابه سمت ديگرآن ناحيه برسيد.به کلاغ هاتوجه داشته باشيد.آن هاراکشته وبه بالاي سکوي بعدي برويد.شمابايدبه ديوارتکيه داده تابه طرف ديگربرويد.به پايين نردبان رفته وارد درشويد
طبقه ي دوم
زامبي هارابکشيد.اسلحه راپايين مسيربرداريد.به سمت جايي برويدکه زامبي بود،برگشته تادرهايي ببينيد.وارد درسبزرنگ شده.در روبرويي درسبز،منفذهوا است.وارد درسبز شده اسپري راازداخل قفسه برداشته ومانع راکه وسط قراردارد داخل سوراخ هل دهيدو واردطبقه ي اول شويد
طبقه ي اول
درجلوي خودفايل رابرداريد آن مربوط به معمايي است.يک سنگ بزرگ کنارآتش سوزي سمت راست قراردارد.به بيرون ازدربرويد.درراهروي اول شمال شرقي اسلحه وجود دارد.زامبي راکشته جلوبرويد.دودرگوشه ي اتاق بسته است.به طرف درسمت راست جلوتربرويد.کدرا ازفايل وارد کنيدتاگاوصندق بازشود.کليدنقره اي رابرداريد.مابين تخت گياه سبزوفايل رابرداريدتوالت رابرسي کنيد.سناريوي چهارم
دراينجاسعي کنيدبه نقشه توجه زيادي داشته باشيد،در حالت سخت اتاق هاي زيادي وجود داردکه شمانمي توانيدازآن هااستفاده کنيدزيراوقتي مي خواهيدآن هارابازکنيدمنفجرمي شوند
طبقه ي اول:
دراينجابشقاب مرکزي رابرسي کنيدونقشه رابرداريد.واردگذرگاه شده تابه ناحيه ي بعدي برسيد.دراينجاديگ بخار،اسلحه ي کلت ولوله ي آهني راازکناراولين مردآتش نشان برداريد.دو پلاک شناسايي رابرداريد.دراينجامسيربه چندشاخه تقسيم مي شود،شمامي توانيدازمسيرطبقه ي سوم استفاده کنيدتاابتداکليدنقره اي رابه دست آوريدوياازمسيراول استفاده کنيدکه درطبقه ي اول است وکليدطلايي رابه دست آوريد.اگرازمسيرطبقه ي سوم استفاده مي کنيد،به بالاي نردبان رفته و وارد درشويدواگرازطبقه ي اول استفاده مي کنيدبه بيرون برگشته تابه ميدان مسافرخانه برسيد
مسيرانشعابي اول-کليدنقره اي-کليدطلايي-طبقه ي سوم
درنزديکي خود زامبي رابکشيدبه سمت راست رفته و اسلحه ي کلت کنار آتش رابرداريد.به سمت چپ رفته و وارد درشويد.در راهروي شمال شرقي سوم سمت راست رفته و وارد درشويد.درتوالت گياه قرمزرابرداريد.يک گياه قرمزديگر روي زمين مابين دوتخت قراردارد.زامبي رابکشيد.دربيرون گياه سبزرابرداريد.کلاغ هاراجلوترکشته وبه بالاي سکوبرويدتابه سمت ديگرآن ناحيه برسيد.به کلاغ هاتوجه داشته باشيد.آن هاراکشته وبه بالاي سکوي بعدي برويد.شمابايدبه ديوارتکيه داده تابه طرف ديگربرويد.به پايين نردبان رفته وارد درشويد
طبقه ي دوم
زامبي هارابکشيد.اسلحه راپايين مسيربرداريد.به سمت جايي برويدکه زامبي بود،برگشته تادرهايي ببينيد.وارد درسبزرنگ شده.در روبرويي درسبز،منفذهوا است.وارد درسبز شده اسپري راازداخل قفسه برداشته ومانع راکه وسط قراردارد داخل سوراخ هل دهيدو واردطبقه ي اول شويد
طبقه ي اول
درجلوي خودفايل رابرداريد آن مربوط به معمايي است.يک سنگ بزرگ کنارآتش سوزي سمت راست قراردارد.به بيرون ازدربرويد.درراهروي اول شمال شرقي اسلحه وجود دارد.زامبي راکشته جلوبرويد.دودرگوشه ي اتاق بسته است.به طرف درسمت راست جلوتربرويد.کدرا ازفايل وارد کنيدتاگاوصندق بازشود.کليدنقره اي رابرداريد.مابين تخت گياه سبزوفايل رابرداريدتوالت رابرسي کنيد.باکليدنقره اي شماقادرخواهيدبودکه در بالايي گوشه ي راهرو راباز کنيد.اگربه جلوبرويديک اسلحه پيداخواهيدکرد.درسمت ديگراتاق شمارابه اتاق پشت ميدان درشروع بازي برمي گرداند.به سمت راست راهروبرويد.سنگ رابرداشته و آن را روي زامبي پرت کنيد.به سمت درطرف راست که بالاي ديوارقرار دارد برويداگردرحالتOnlineهستيدبايدتمامي درهاي سمت راست رابرسي کنيد براي حالتonlineبايدتمامي سوييچ هاراروي تابلوي نقاشي صحيح بچرخانيد تاکليدطلايي رابه دست آوريد.هدف شمادرسمت راست ديواربالايي است واردشويدتابه پله هاي استراحت گاه برسيد.دراين اتاق به سمت راست رفته وتوسط پله هابه طبقه ي سوم برويد.
طبقه ي سوم:
در راهرو به سمت راست برويد و وارداتاق30xشويد. آيتم هارابرداريدواز سوراخ اتاق وارد اتاق بعدي شويد درحالت سخت ياخيلي سخت شمابايد ديوار راخراب کنيدتاوارد شويد.در اتاق بعدي زامبي رابکشيد نزديکي جسدآتش گرفته آتش اندازرابرداريد.به بيرون از در برويد.به بيرون از راهرو برگشته و وارد در ديگر شويد.ازکليد نقره اي استفاده کرده و وارد شويد. زامبي رابکشيد.الماس قرمز رابرداريد.بيرون برگشته وتوسط پله هابه طبقه ي دوم برويد.به بالارفته و وارد اتاق امنيتي شويد.در حالتofflineشماهمکار خود را اينجاخواهيد ديد.او کليد طلايي رادر دست دارد. توسط دستگاه ذخيره ي بازي مي توانيدبازي راذخيره کنيد.به پشت اتاق رفته وقفسه رابه کنار ديوار هل دهيد.دربيرون راهرو توسط پله ها به طبقه ي اول برويد.
طبقه ي اول:
به بيرون راهرو رفته و سمت چپ وارد راهروي اول درشمال شرقي شويد تابه اتاق منبع نيروبرسيد.آيتم هارابرداريد. پانل رابرسي کرده تابه معمايي برسيدشمابايد دکمه هاراطبق حرکت فشار دهيد.پس ازحل معمابه اداره ي امنيتي برگرديد.توسط پله هاي استراحت گاه وارد راهروي مخفي شويد.شمابه کوچه ي مسافرخانه رسيده ايد.بالکن راقبل ازرفتن برسي کنيدتاپله هاي اضطراري فعال شوند.در چهارگوشه ي ناحيه خشاب هاي کلت وگياه سبزرابرداريد.نردبان راآزاد کنيدبه پايين رفته وايتم هارابرداريد.درکنارآتش لوله رابرداريدوارد راهروشويد.براي نابودکردن قول زنگوله رافشاردهيدوبه غول ضربه بزنيداين کار راتکرار کرده تانابودشود.
سناريوي پاياني-طبقه ي اول
ازاينجابه سمت درچپ گوشه ي راهروي آسانسور برويد.کامپيوترهادراين منطقه قابل استفاده نيستند.دراينجابازي راذخيره کنيدونقشه و گياه قرمزرا درپشت دستگاه ذخيره ي بازي وازکمدفندک ولوله ي آهني رابرداريد.به سالن ورودي برگرديد.به سمت ديوار روبرويي رفته و وارد در وسط شويد.شمادراداره ي دانش آموزان بي انضباط هستيد.زامبي راکشته و دو فايل رابرداريد.به اتاق روبرويي رفته و دراتاق مديريت ويژه به چپ پيچيده وگياه آبي رنگ رابرداريد.دکمه رادر روي تابلوي نقاشي نزديک ديوار فشار دهيدتاساعت فعال شود حالافايل شماره هارا ازروي ميز برداريد.کليد حل معمادرفايل است.شمابايد چهارشماره از چهار شماره دراولين چهار صفحه به دست آوريد.شماره هاي زيادي وجود دارد.
سه زياداستفاده مي شود ارقام ديگربه غيرازسه برداريد
333
341
333
853
333
---
3
عددپنج درآن وجود دارد333
3
333

ارقام صفحات اول که دو صفحه است،ساعت شمار ودوصفحه ي باقي مانده دقيقه شمارهستند.شمابايد ساعت رابااين شماره ها تنظيم کنيد.
نکته:درهربار بازي اعداد تغييرمي کنند
بادرست کردن ساعت الماس آبي رابه دست مي آوريدبه سالن ورودي برگرديدوبه پشت پيشخوان مرکزي برگرديد.الماس آبي راروي سرگوزن قراردهيد.وارد درشويد.به طرف درپايين سمت راست اتاق انتظاربرويد.زامبي هاراکشته وقفسه راهل دهيدو وسايل رابرداريد.در حالت سخت يامعمولي شماسوسک هاي شاخ دار راخواهيد ديد.دراولين کابينت خشاب اسلحه در راهروي شماره يAپيدا مي کنيد.فايل راکه درطبقه ي اول راهروي شماره يB قراردارندازکنار اتاق آخري برداريد.شمايک پانل براي بازکردن سيم هاي پاره شده ي تخت مي بينيد.در انتهاي مسيربسته است. گياه آبي رابرداريدوبه طرف درسمت راست برگرديد به بالاي پله هارفته تابه طبقه ي دوم برسيد.طبقه ي دوم:
به جلودويده وزامبي هارا بکشيد.وارد درانتهاي بالکن بالاي پله هاشويد.در داخل، قفسه راهل داده و آيتم هارا برداريد.شمادرطبقه ي اول (حالت سخت)درقفسه هايک عينک پيداخواهيدکرد آن راروي مجسمه درانتهاي راهروي طبقه ي دوم قرار دهيد.ولي وارد درمخفي نشويد.وارد درسمت راست وسط راهروشويدتاوارد اتاق پذيرايي ويژه شويد(درحالت آسان ومعمولي)ازمجسمه عينک را برداريد.به اتاق بعدي رفته تابه اتاق رييس جمهور برسيد.درشومينه سوييچ قرمز رافشاردهيد.يک زامبي نمايان مي شوداو رابکشيد.به راهروبرگرديدواز درسمت چپ عبورکنيد(درحالت آسان عينک راروي مجسمه استفاده کنيدوسپس وارد درشويد)دراتاق هنرهاي ويژه الماس آبي راازمجسمه برداريدوبه راهرو برگرديد.واردراهروي مخفي شويد.درحالت آسان اسلحه ي بمب اندازيادرحالت سخت ميله ي مدور رابرداريد.به پايين نردبان رفته وخشاب هاي کلت را گوشه برداريد.وارد درطبقه ي اول شويد.به سالن ورودي برگرديد.الماس آبي راروي سرگوزن قراردهيدتاپانل مخفي بازشود.به پايين داخل اتاق مطالعه برويد.سه فايل راهمراه قرص دراين اتاق برداريدبه سالن ورودي برگرديد.وارداتاق راهروي آسانسوردرپايين سمت چپ صحنه شويد.دراينجاکدي وجود دارد.
عددها4032،4161،4284،4927هستند.
حالاپس ازوارد کردن کد،وارد آسانسورشده وبه طبقه ي سوم برويد.آيتم هارابرداشته و وارداتاق شويد.گياه رابرداشته وبه درديگرضربه زده تاباز شود.اماواردنشويد اينک بايدبرگرديد.همانند سناريوي دوم به چندشاخه تقسيم مي شود.شمامي توانيد مسير طبقه ي دوم راانتخواب کنيدياطبقه ي چهارم راانتخواب کنيد.درهر حال يکي ازاعضاي تيم شمامسيرديگر رامي رود.با بدست آوردن کارت کليدبايد توسط تيم خود کارت کليد دوم رابه دست آوريد.درحالت سخت هردو آيتم راخودتان به دست مي آوريد.طبقه ي دوم:
به جلودويده وزامبي هارا بکشيد.وارد درانتهاي بالکن بالاي پله هاشويد.در داخل، قفسه راهل داده و آيتم هارا برداريد.شمادرطبقه ي اول (حالت سخت)درقفسه هايک عينک پيداخواهيدکرد آن راروي مجسمه درانتهاي راهروي طبقه ي دوم قرار دهيد.ولي وارد درمخفي نشويد.وارد درسمت راست وسط راهروشويدتاوارد اتاق پذيرايي ويژه شويد(درحالت آسان ومعمولي)ازمجسمه عينک را برداريد.به اتاق بعدي رفته تابه اتاق رييس جمهور برسيد.درشومينه سوييچ قرمز رافشاردهيد.يک زامبي نمايان مي شوداو رابکشيد.به راهروبرگرديدواز درسمت چپ عبورکنيد(درحالت آسان عينک راروي مجسمه استفاده کنيدوسپس وارد درشويد)دراتاق هنرهاي ويژه الماس آبي راازمجسمه برداريدوبه راهرو برگرديد.واردراهروي مخفي شويد.درحالت آسان اسلحه ي بمب اندازيادرحالت سخت ميله ي مدور رابرداريد.به پايين نردبان رفته وخشاب هاي کلت را گوشه برداريد.وارد درطبقه ي اول شويد.به سالن ورودي برگرديد.الماس آبي راروي سرگوزن قراردهيدتاپانل مخفي بازشود.به پايين داخل اتاق مطالعه برويد.سه فايل راهمراه قرص دراين اتاق برداريدبه سالن ورودي برگرديد.وارداتاق راهروي آسانسوردرپايين سمت چپ صحنه شويد.دراينجاکدي وجود دارد.
عددها4032،4161،4284،4927هستند.
حالاپس ازوارد کردن کد،وارد آسانسورشده وبه طبقه ي سوم برويد.آيتم هارابرداشته و وارداتاق شويد.گياه رابرداشته وبه درديگرضربه زده تاباز شود.اماواردنشويد اينک بايدبرگرديد.همانند سناريوي دوم به چندشاخه تقسيم مي شود.شمامي توانيد مسير طبقه ي دوم راانتخواب کنيدياطبقه ي چهارم راانتخواب کنيد.درهر حال يکي ازاعضاي تيم شمامسيرديگر رامي رود.با بدست آوردن کارت کليدبايد توسط تيم خود کارت کليد دوم رابه دست آوريد.درحالت سخت هردو آيتم راخودتان به دست مي آوريد.مسيرانشعابي اول:پايگاهP طبقه ي دوم زيرزمين

دراينجاشماجرج راخواهيد ديد.دربالاي قفسه کنارجعبه ها اسپري خون رابرداريد. جسدجورج پراز قرص است. بشکه ي کنار آسانسورداراي اسپري کور کننده است.به جاي رفتن به سوراخ فاضلاب به سمت دربرويد.شمادراسکله هستيد.آيتم هارابرداريد.خشاب هاي کلت را روي اولين بشکه وسپس اسپري خون رابرداريدوازپل عبورکنيد.وسط پل،ميله واسپري رابرداريد.در حالت سخت حواستان به کوسه ماهي باشد.شمابايدکارت کليدرا وسط پل پيداکنيد.به بالاي پله هارفته و گياه هاي قرمز رنگ رابرداريد.به ناحيه ي ميداني پشتي رفته،صحنه اي خواهيد ديد.ازجسدمامورکه داخل کاميون است کارت کليدرا برداريد(درحالت آسان)از آن روي دردو دهنه استفاده کنيدولي وارد نشويد.به جلوي ميدان برويدو جسد ديگر راکه سمت چپ قرار داردبرسي کنيدوفايل رابرداريد.درکناردروازه ي بزرگ درگوشه،نقشه رابرداريد.به پايين سوراخ فاضلاب برويد،شمادريک ناحيه ي زيرزميني خواهيد بود.ازميله هاي سقف عبور کنيد.درحالت آسان اسلحه ي آتش انداز و بمب انداز رابرداريد.ازميله هاي دوم عبور کنيد وخشاب اسلحه ي کاليبر45راکه کنارجعبه قرارداردبرداريد.به بالا برويد وبه سمت شي چشمک زن برويد.صحنه اي خواهيد ديد. ميمون زامبي رابکشيد و کليد قرمزرابرداريد.حالابه پايين برويد.به گوشه رفته واز درعبورکنيد.صندق رابرسي کنيدوخشاب کلت رابرداريد.درنزديکي درهاگياه سبزرابرداريد.درسمت راست شمارابه راهروي زيرزميني ودرجلويي به توالت هدايت مي کند.وارد درسمت راست وسپس وارد درديگرناحيه شويد.ميمون زامبي داخل آب راناديده بگيريدوکنارزامبي گياه قرمز رابرداريد.درمسيرفعالBخشاب هاراازقفسه برداريد.به جلو برويد درهاي کنارتان را ناديده بگيريد.وارد در شده و واردناحيه ي بعدي شويدتا به مسيرفعالAبرسيد.زامبي هاراناديده گرفته و وارد در شويد.اينک دراداره ي فاضلاب اصلي هستيد.دروسط يک ماشين وجود دارد.مکعب تست در وسط اتاق خالي است.فايل را از روي ميز برداريد.گياه سبزراپشت اتاق برداريد(جلوي درقرمز). اسلحه ي کلت و لوله ي آهني را برداريد.از کليدقرمز روي دراستفاده کنيدگياه آبي جلوي خودرابرداريد.ميمون زامبي را بکشيد.ماشين رابرسي کنيد.به سمت اولين در به گوشه برويدتاواردانبارشويد. اسلحه ي بمب انداز وسپس اسپري خون رابرداريد،جايي که ابتداميمون زامبي راديديدوارد درشويدتاواردتوالت شويد.گياه آبي واسلحه ي بمب انداز رابرداريد.به بيرون برگشته وميمون هاي زامبي رابکشيد.به بالاي دو نوارميله اي سقف رفته تا به نردبان برسيدوبه بالاي سکو که سمت چپ جعبه ها قرارداردبرويدتابه دربرسيد.به جلوبرويد،شمابه اتاق کنترل مي رسيد.تيوب تست مهر شده را ازداخل برداريدوبه بيرون برگرديد.دربيرون ازاتاق کنترل سمت چپ به کناري بپريد واگر درحالت آسان هستيدخون را برداريد.به بالاي نردبان رفته و وارد در اداره فاضلاب اصلي شويد.ازتيوپ تست مهرشده روي دستگاه تيوپ استفاده کنيدتاآيتم پايگاه(P)رابه دست آوريد.به بيرون درمسير راه فعال شدهAبرگرديدو وارد راه فعال شده يBشويد.وارد دروسط شويدتابه راهروي شرقي برسيد.سريع حرکت کنيدو زامبي رابکشيد.گياه قرمز و سبز رابرداريد.ازنردبان استفاده کنيدوبه ناحيه ي پايين فاضلاب برگرديد.درحالت سخت اين جازامبي خواهيد ديد.به پايين فاضلاب رفته وبه بالاي نردبان درپشت راهروي طبقه ي دوم زيرزمين برويد.آسانسور رافعال کرده وبه طبقه ي سوم برويدو وارد در شويد.سپس وارداتاق آزمايشگاه شده وداروي(P) راواردماشين کنيد.اگرداروي سميV-POISONرابه دست نياورديدبه طبقه ي چهارم زيرزمين رفته وآن رابه دست آوريد.
مسيرانشعابي دوم-دارويV-POISONطبقه ي چهارم زيرزمين
نقشه واسپري کورکننده را داخل ناحيه برداريد.اسپري کورکننده رابافندک ترکيب کنيدتا اسلحه ي آتش انداز کوچک رابه دست آوريد. (با ديويد)خشاب هاي اسلحه ي شکاري راجلوي دربرداريد.به جلورفته ودو گياه آبي رابرداريد.ازديوارنقشه رابرداريدو وارد درشويد.به آرامي حرکت کرده اگردرحالت سخت هستيد يک عنکبوت نمايان مي شود او رابکشيد وازپله هاپايين برويد،اگرمسموم شديدازگياه آبي استفاده کنيد.واردناحيه ي ديگرشويد.شمادرايستگاه زيرزميني متروهستيد.به بالاي پله هارفته وازتيم خود دارويV-POISONرابگيريد حالابه سمت ايستگاه برويد به جلوصحنه بعدي رفته تا يک قطارسمت چپ ببينيد واردقطارشده وهيولارابکشيد اسلحه يM-4رابرداريدوبه انتهاي قطار رفته وخارج شويد.به بالارفته وگياه رابرداريد.وارد دراول سمت راست سه راه شويد و وسايل رادر داخل برداريد.خارج شده به انتهارفته وازسوراخ عبورکنيد گياه هارابرداريد.به سمت ديگر سکوي باريک رفته وگياه هاي ديگر رابرداريد.واردسوراخ ديگرشويد.زامبي رابکشيدو آيتم هارابرداريد.به اتاق روبرو رفته و وارد در شويد. درحالت سخت بايدازدرعبور کنيد،درحالت آسان کمدهارا باآليسابازکنيدو وسايل رابرداريد.وارد درديگر شويداينک داخل اتاق نيروي اصلي هستيد.پانل رابرسي کنيد،شمابايد يک معماراحل کنيدکه مانند چراغ هاي چشمک زن مي باشد. پس ازحل معمابه اتاق قبلي برگرديدواز در ديگر استفاده کنيدتابه راهروي سه راه برگرديد.واردسه راه شده وبه بالاي نردبان رفته تاواردبرج کانال هواشويد. هيولارانديده گرفته وبا آسانسور دروسط اتاق به بالابرويد.درگوشه ايستاده و هيوالارابکشيد.گوشه ي ديوار دربالا،داروي سميV-poisonرابرداريد.به بالاي پله هارفته و وارد در ديگرشويد.دراين اتاق آيتم ها رابرداريدو وارد درديگر شويدتابه ميدان پشتي برسيد.اگرآيتم پايگاه(p)رانداريدمي توانيد برويدوآن رابرداريد،به ميدان پشتي برويد شمامي توانيد وارد درسمت چپ شده و به پشت طبقه ي اول راهروي شمارهBدانشگاه برويد.
طبقه ي اول
وقتي واردمي شويدتايرانت واردمي شود.اگرداروي سميV-poisonراداريد در راهروي طبقه ي اول به سمت آسانسور رفته وبه طبقه ي سوم برسيدواز داروي سمي روي ماشينVTPاستفاده کنيد.حال به سالن ورودي برگرديد،او رابه سمت در مقابل(سالن انتظار)بکشانيد وبه جلوبدويدتابه راهروي طبقه ي اول شماره يBبرسيد.اگردرحالت آسان هستيدبه سمت پانل رفته وباسيم برق به تايرانت ضربه بزنيد.سپس ازروي جسداوخونTرابرداريد.اگر درحالت سخت هستيدوارد دراول سمت ديوارشويدو وارد مسيرانتهايي شده وبه سمت پانل برويدوبه تايرانت باسيم ضربه بزنيد سپس ازروي جسدش خونTرابرداريد.حالابه طبقه ي سوم برگرديدبه سمت چپ رفته،چندتخت خواهيد ديدوسايل رابرداريد.وارد گذرگاه درآن سوي سالن دوم شويد.پس ازاينکه دانشمند کشته شدکامپيوترپشت آن رابرسي کنيد.سوييچ سمت راست،پانال در راباز مي کندوسوييچ سمت چپ نيرو رابراي ماشينPTفعال مي کند.شمامي توانيدازدرفرار کنيديامي توانيدبرگرديدو از ماشينVTP D-Lرا برداريد. اين آيتم هاچهارعدد هستند که صحنه پاياني شما راتغيير مي دهند.سه تاي آن هابراي تيم ويکي براي تايرانت است.هر20 ثانيه ماشين يکD-Lدرست مي کند.
استفاده ازاين دستگاه ويروس راازبدن شمادفع مي کند.به سمت درمخفي پانل رفته وجايي که دانشمندمرده بودواردشويد.جلورفته به اتاق رييس جمهورمي رسيد.وارد راهروشده به سمت چپ رفته و واردراهروي مخفي شويدکه توسط مجسمه بازشد.به پايين طبقه ي اول رفته وبه ميدان پشتي برويد.وارد دربعدي در دروازه شويد.نقشه راازروي پانل برداريد.شمادر راهروي بارگذاري هستيد.وسايل رابرداريدوبه جلوبرويد.يک کاميون دروسط وجود دارديک نردبان سمت چپ است.از نردبان بالارفته لوله رابرداريد به پايين سکورفته خشاب ها رابرداريد به داخل گودال رفته آيتم ها رابرداريد.به سمت ديگر رفته تاصحنه اي ازتايرانت ببينيد.بابهترين سلاح هابه اوضربه بزنيد،سمت گودال دواسپري خون رابرداريد.يک صحنه ي ديگرخواهيد ديد. دوباره بايدباتايرانت مبارزه کنيدبابهترين اسلحه هابه او ضربه زده واو رانابود کنيد حال صحنه ي پاياني رابه تماشابنشينيد.

موفق باشيد
[تصویر:  re-fan-logo.png]
بهترین انجمن در زمینه بازی Resident Evil
پاسخپرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:
1 مهمان