سلام مهمان عزیز، اگر این پیغام را مشاهده نموده ای به معنی آن است که شما هنوز ثبت نام نکردی. برای ثبت نام اینجا کلیک کن و از تمام امکانات انجمن ما استفاده کن و لذت ببر.
اگر قبلا ثبت نام کرده اید، وارد شوید.


 

ثبت نام


امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
راهنمايي قدم به قدم بازی رزیدنت اویل Dead Aim

#1
ابتداکمي جلوبرويدووارد درانتهاي راهروشويد،دراين اتاق دودرديگروجوددارد،يکي بازوديگري بسته است وارددرباز شويدومهمات اسلحه ي دستي وگل انرژي زارابرداريدوبه اتاق اصلي برگرديد.ازدرديگراتاق خارج شده تاخودرادرسالن بيابيد.وارددرروبرويتان شويد.اين اتاق هم ماننداتاق قبلي است پس مانندقبل عمل کنيد.اکنون وارداتاق ديگرشده وآيتم هاي اين اتاق رابرداريدوخارج شويد سپس به سالن برگرديدوبه سمت راست برويدووارداتاق شويدوارددربازاين اتاق شويدودرانتهاي راهروکليدونقشه رابرداريدسپس ازاين راهروخارج شويدتااولين زامبي راملاقات کنيداورانابودکنيدوبه سالن برگرديدبه طرف راست برويد.روي دراکشن رافشاردهيدتاازکليدي که لحظاتي قبل دريافت کرده ايداستفاده کنيد.واردشده وبه سمت راست برويدزامبي راکشته ووارد دردودهنه ي چوبي شويداينجاسالن کشتي است،اينجارابه خاطربسپاريد کمي جلوتروارددر دودهنه ي چوبي سپس وارددرسمت چپ شويداتاق رابراي پيداکردن کارت طلايي رنگ جست وجوکنيد،ازدرديگرخارج شده به چپ برويدو وارد درشويدکمي جلوتروارددردودهنه شويدبه چپ رفته ووارد درسمت راست شويد جلوتروقتي به طرف ديگرسالن رسيديد ازکارت طلايي روي دراستفاده کنيد.به راست رفته وازپله هاپايين برويدمسيررابه طرف راست ادامه دهيدتابه يک پانل باچراغ هاي سبز وقرمزبرسيدآنراچک کنيددرواتاق درطبقه ي دوم بازمي شودبه آن طبقه برويدبهتراست ازسمت چپ شروع کنيدزامبي هارانابودکنيدووارد درسمت راست شويد آيتم هارابرداريد وخارج شويدراهروراادامه داده تاتابه دري درسمت چپ برسيدواردشده کمي جلوترواردراهروي سمت راست شويد آيتم هارابرداشته وخارج شويدوارددرسمت راست شويدسلاح جديدوبقيه ي آيتم هارابرداشته وخارج شويد مسيررابه راست ادامه داده و واردسمت چپ شويداينجااتاق ذخيره است ديگرنيازي به مرکب تايپ نيست بازي راذخيره کنيدخارج شده مسيرراادامه دهيدو وارداتاقي که درآن بازاست شويد کارت راازروي تخت برداريدازاتاق خارج شده و وارددرسمت راست شويد اکنون بايدبه سالون اصلي کشتي برگرديدبه طبقه ي اول برويدواز کارت روي پانل استفاده کنيددرهاي طبقه ي اول باز خواهدشد،وارد درسمت چپ شويدکمي جلوترسمت راستان درسفيدي وجودداردواردشده آيتم هارابرداريد وازدرديگر اتاق خارج شويدمسيرراادامه داده سلاح جديدرابرداريدهمه ي راه رابرگشته وازدرسفيدخارج شويدبه سمت راست مسيرخودراانتخواب کنيدآيتم هارابرداشته وبه راهروي چپ برويد.به چپ برويد و وارد درآهني دودهنه شويداينجا عرشه ي کشتي است مسيرراتارسيدن به يک پانل ادامه دهيدآن راچک کنيدکليدرابرداريدحال ازطرف ديگر عرشه خارج شويدمسيررابدون هيچ انحرافي ادامه دهيد تابه سالن بزرگ کشتي برسيدبه راست رفته و وارد در شويدمسير راادامه دهيدواز درديگر خارج شويد دراين قسمت تنهادرهاي302و305بازاست اين دوراجست وجو کنيدوآيتم هارابرداريدوازدرکناراتاق305خارج شويدپانال راچک کنيدتادرباز شودبه طرف راست پله هابرويد وازدرخارج شويدکمي جلوتروارد درشيشه اي سمت چپ شويدآيتم هارابرداريدوازدرديگرخارج شويد.به سمت راست برويدوازدرآهني کوچک خارج شويدمسيرراتارسيدن به دربازادامه دهيدواردشده آيتم هارابرداريددرحين خارج شدن دمويي مي بينيد.Fong ling
مسيرراادامه داده ووارد درشيشه اي شويدوازدرديگرخارج شويدبه راست برويدو وارددرشويدزامبي هارانابود کرده به سمت راست پله هابرويدوازدرخارج شويدهمچنان به راه رفتن ادامه دهيدوازدربعدي نيزعبورکنيدبه چپ سپس به راست برويددرانتهاي راهرورابازکنيدمسيرخودراادامه دهيدوازدرانتهاي راهروخارج شويدبه چپ برويد ووارد درشويداين راه راادامه دهيدتابه عرشه ي کشتي برسيد.ازدريچه اي که شخصيت مردبازي گرفته بودبر روي دريچه کنارپانال استفاده کنيدصحنه اي خواهيدديد.bruce mcgiven
موجودات راکشته دمويي ديده،به سمت راست برويدوازآسانسوراستفاده کنيدراهروي سمت راست راادامه دهيدووارداولين درشويدراه خودراادامه دهيدوازردربازانتهاي راهروخارج شويدکمي جلوتروارد درسمت راست شويدراهروراادامه داده تابه يک آسانسوربرسيدازآن استفاده کرده وبالابرويدتاخودرادريک محيط دايره اي ببينيدبه چپ برويدو وارداولين درشويدکمي جلوترازدرديگرخارج شويد.به راست برويدآيتم هارابرداريدو وارد درانتهاي راهروشويدازسمت راست حرکت کنيدو واردآزمايشگاه شويدانتهاي اتاق اهرم رابرداريدبه طرف دربرويددموراديده،حالاوقت مبارزه بارييس نيست پس به اوتيراندازي نکنيد،ازضمايشگاه خارج شويدازسمت چپ حرکت کنيدوازدرخارج شويدکمي جلوتر وارددرسمت چپ شويدروي جعبه ي چوبي سمت راست کليک کنيدکارت رابرداشته وازدرديگراتاق خارج شويدبه راست برويدوازکارت مذکورروي پانل کناردراستفاده کنيد واردشويدFong ling
به انتهاي اتاق برويدوروي پانل کليک کنيداکنون برگرديدوازپله هابالابرويدبه انتهاي اتاق برويدوپانال سمت راست راچک کنيداکنون به طرف دري برويدکه ازآن داخل شديدودرراچک کنيد.دمو.bruce mcgiven
ازدرانتهاي راهروخارج شويدومسيررابه جلوادامه داده.به راست برويدووارد در بزرگ آهني شويد کمي جلوتر ازدر ديگراتاق خارج شويدوارد در روبرويتان شويد واز روي ميز کليد رابرداريد وبازي راذخيره کنيد ازاتاق خارخ شويد وبه چپ برويد،درانتهاي راهرووارد درشويدبه چپ برويد وپانال راچک کنيد ازپله هابالابرويدوسمت راست راه راادامه دهيدسپس وارد درسمت چپ شويدازاولين دري که مشاهده مي کنيد خارج شويدبه وسط اتاق برويد وازدرسمت راست خارج شويد،ازپله هاي سمت راست بالابرويدو وارداتاق سمت چپ شويدبه جلوبرويدو وارد درسمت چپ شويدکتاب رابرداريد.دمو.وارددرسمت راست کوسه ماهي شويدازپله هابالابرويدوازاتاق خارج شويدوارددرسمت راست شويدورييس رانابودکنيد.وارد درشويدونقشه راروي ديوارسمت چپ برداريدو وارد درسمت راست شويدآيتم هارابرداريدوازاتاق خارج شويدبه سمت راست برويد.درانتهاي راهروسمت راست نارنجک اندازرابرداريدو وارد درسمت چپ خارج شويدکمي جلوتر ازپله هاپايين برويدتاخودرادرفاضلاب بيابيد.مستقيم جلوبرويدو وارد دالان سمت راست شويدانتهاي دالان ازپله هاي سمت چپ بالابرويد وارد درروبرويتان شويدوازپله هاي طرف ديگرپايين برويديک چرخش180درجه داشته باشيدسپس مسيرراادامه دهيدوازپله هاي سمت راست بالابرويد.وارد درشويدزامبي هارانابودکنيدوازدرانتهاي راهروخارج شويدمهمات رابرداشته وازپله هاپايين برويدوارددالان شويدبازهم يک چرخش180درجه!مسيرراادامه دهيدازپله هاي سمت راست بالابرويدوازآسانسوراستفاده کنيدازدستگاه استفاده کنيددموFing ling
وارد راهروي سمت راست شويدآيتم هاونقشه رابرداريدوارد درانتهاي راهروشويدازپله هاپايين برويدو وارددالان فاضلاب شويد180درجه بچرخيداين باروارددالان سمت چپ شويدوخودرابه بالاي پله هاي سمت راست برسانيدکليدراازروي جسدبرداريدحال به نقشه نگاهي بيندازيد وبه اتاق کنترلcontrolroomبرگرديد واردشده وازدستگاه روبرويتان استفاده کنيداکنون دوباره به جايي برگرديدکه جسدبودوارددرب روبروشويدراهروراادامه داده و وارددرانتهاي راهروشويدازپله هاپايين برويدبه جلوبرويدوازپله هاي مقابل بلابرويدازآسانسوراستفاده کنيدمسيررابه جلوادامه دهيدوارد درشويد.دموBruce mcgiven
آيتم هارابرداريد ازاتاق خارج شده ومسيررابه سمت راست ادامه دهيددرانتهاواردراهروي سمت راست شويدزامبي هارانابودکنيدوبه چپ برويدوارد درشماره يR03-06شويدمسيررابه جلوادامه دهيدواردراهروي سمت چپ شويدوازدرشماره يR03-12خارج شويدکمي جلوترزامبي هارانابودکنيدبه راهروي سمت راست برويدازآسانسوراستفاده کنيدبه جلوبرويدتاانتهاي راهروسپس به چپ برويدوواردشماره يR04-05شويدکمي جلوتربه سمت چپ برويدوزامبي هارانابودکنيدوارددرشمارهR04-11شويدکمي جلوتربه سمت راست برويدوانتهاي راهروبه سمت چپ برويدازآسانسوراستفاده کنيدوکارترابرداريداکنون به ابتداي درR04-11برگرديداينبارراهروي سمت چپ راادامه داده انتهاي راهروبه سمت چپ برويدووارددرR04-25شويدبه سمت راست برويددرانتهاي راهروبه چپ برويدوازآسانسوراستفاده کنيدکمي جلوتروارددر روبرويتان شويدجلوتربه سمت چپ برويدووارد درشماره يR05-19شويدمسيررابه جلوادامه دهيددراواسط راه به راست برويدو وارد درانتهاي راهروشويددراين قسمت رييس دوم راازپادرآوريد.دمو


Fong ling
قسمت سوم وپاياني
ازدرخارج شويدومسيرتان راروبه جلوادامه دهيدبعدازاولين درسمت چپ يک زباله داني خواهيدديدآنرابرسي کنيدتاواردآن شويدبه راست برويدو وارددرانتهاي راهروشويدرايانه راچک کنيدوخارج شويدبه راست برويدوواردآسانسورشويدمسيرراتاانتهاادامه دهيدو وارددرشويددمو.bruce mcgiven
مسيرراادامه دهيدتابه راهروبرسيدبه سمت چپ برويدووارددرشويدزامبي هارانابودکنيدونقشه وکارت رابرداريدازاتاق خارج شويدبه راست سپس به چپ برويدوواردآسانسورشويدبه طبقه ي سوم برويدبه چپ برويدووارددرانتهاي راهروشويدازروي ميز واکمن رابرداريدبه سمت آسانسور وسپس طبقه ي دوم برويدمسيررابه چپ ادامه داده ووارد راهروي سمت چپ شويدووارددرسمت راست شويدرايانه راچک کنيدتابااستفاده ازواکمن صداي نامه ي صوتي راضبط کنيد


حالاراه رابه طرف آسانسوربرگرديدوبه طبقه اول برويدبه راست برويدوروي پانل سمت چپ رافشاردهيدوارد درشويدوازدرديگرخارج شده مسيرراادامه دهيدودرانتهاي راهروازدرديگرخارج شويدووارددومين درازسمت چپ شويد.موجودرانابودکنيد.وارددرشده کليدوسلاح رابرداريدوازدرديگرخارج شويدبه انتهاي راهروبرويدوازدرپانل خارج شويدازدرروبرونيزعبورکنيدراه سمت راست رانتخواب کنيدوازدرديگرخارج شده کمي جلوترانتهاي اتاق ازدرخارج شده به راست برويدوازکليدروي درانتهاي راهروعبورکنيدبه چپ برويدوازآسانسوراستفاده کنيدراهروراادامه داده ووارددرشويدکمي جلوترکتاب راازروي صندلي برداريدوچک کنيدازآسانسوراستفاده کنيدآيتم هارابرداشته وخارج شويد.غول رانابودکنيد


حالا5دقيقه فرصت داريدازاين مکان خارج شويدمسيرراروبه جلوادامه داده وازدرخارج شويدتاانتهاي اين راهروجلوبرويدوچپ وسپس به راست برويدوواردراهروي سمت چپ شويددرانتهابه چپ برويدوتاانتهابرويدسپس به راست برويدووارددرشويدمسيرراادامه دهيدودرراچک کنيد.شمابايدبه زايده هايي که ازبدن اين موجودبيرون مي آيدشليک کنيدواگرموجودبه شمانزديک شودمي ميريدپس ازمدتي درپشت سرتان باز مي شود.وارد درشويد،راهروراتاانتهاادامه دهيدو وقتي به انتهاي آن رسيديدراهروي سمت راست راانتخواب کنيد.کمي جلوتربه چپ برويدو وارد درشويدتاانتهاراه رابرويد وروي در کليک کنيد.اين باردفعه ي آخراست که بااين موجودمبارزه مي کنيد.اورانابودکرده ودموي پاياني راتماشا کنيد.پايان
[تصویر:  re-fan-logo.png]
بهترین انجمن در زمینه بازی Resident Evil
پاسخپرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:
1 مهمان