سلام مهمان عزیز، اگر این پیغام را مشاهده نموده ای به معنی آن است که شما هنوز ثبت نام نکردی. برای ثبت نام اینجا کلیک کن و از تمام امکانات انجمن ما استفاده کن و لذت ببر.
اگر قبلا ثبت نام کرده اید، وارد شوید.


 

ثبت نام


امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
راهنمای قدم به قدم Resident Evil 5

#1
مرحله ي1-1

وقتي بازي شروع شد همراه شوا خانوم راه روبرو را ادامه دهيد تا به يك خانه برسيد به سمت راست ان برويدXرا بگيريد تا وارد ان شويد با يك مرد مواجه ميشويد پيش او رفته وX را بگيريد بعد از دمو پيش ساك رفته وX بزنيد اسلحه ومهمات داخل انرا برداريد‹چون خيلي كار داريم با اين افريقايي ها› بعد ازديدن صحنه اي وارد در ب باز سمت راست شويد.


ازپله هاي باريك كوچه ي روبرو ي خود پايين برويد .بعد از ديدن تصوير لاشه ي يك حيوان به در سمت راست خود برويدوقتي وارد خانه شديد از در سمت راست ان بيرون برويد از پله هاي روبروي خود بالا برويدودرسمت راست شما دري است جلوي در Bبزنيد يك دمو ميبينيد و يك دشمن مياد و ميخواد شما را بكشه اونو راهي جهان اخرت كنيد و وارد اتاق روبروي خود بشويد به پيش پنجره رفته و باXاز ان به پايين بپريد بعد از دمو تعدادي از ان مردم افريقاي با فوش هاي ركيك به سوي شما حمله ميكنند به سوي شما حمله ميكنند شما نيزبه ان ها فوش داده و از دست ان ها فرار كنيد ووارد در روبروي خود شويد بعد از ديدن تصوير بازدن B در سمت راست خود را باز كنيد.

وارد اتاق شويددر جلوي شما دريچه اي وجود دارد جلوي ان برويد وبا X داخل ان بپريد بعد از كمي جلو رفتن از نردبان روبروي خود بالا برويد وسايل روبروي خود را برداريد ووارد در سمت راست خود شويد بعد از ديدن دمو مردم به شما حمله ميكنند ابتدا توسط كمد جلوي در و پنجره را بگيريد‹درست مثل اويل4› براي اين كار جلوي ان ها رفته و Xرا بگيريد وان ها را به سمت در ها وپنجره راببنديد دشمناني را كه وارد اتاق ميشوند رااز بين ببريد صحنه اي ميبينيد مرد بزرگ تبر به دستي وارد مي شود سريع از پنجره به بيرون برويد شما بايد او را بكشيد در اطراف شما بشكه هاي انفجاري زيادي وجود دارد شما بايد مرد را به سوي بشكه ها بكشانيد وبا تير به بشكه ها شليك كنيد تامنفجرشوند ومرد صدمه ببيند ان قدر اين كار را انجام دهيد تا اوبميرد و صحنه اي ببينيد.


مرحله ي 2-1

وقتي به اين مرحله رسيديد وارد درروبروي خود شويد وبه سمت چپ حركت كنيد حالا به سمت راست برويد
مسير خود را ادامه دهيد دريچه اي ميبينيد باXوارد ان شويد در انجا حدود 400$هست‹پولدار شديد› انرا برداريد و از نردبان پشت سر خود بالا برويد ووارد در روبروي خود شويد به در جلوي خودتان برويد وقتي وارد اتاق شديد در ديگري نيز جلوي شماست وارد ان شويد حالا به سمت راست برويد زني جلوي شماست او را بكشيد حالا به پشت سر خود برگرديد در پشت سر شما نر دباني است جلوي انBرا بزنيد تا شوابتواند از ان بالا برود تعدادي از دشمنان سابق به شما حمله ميكنند.


بعد از كشتن ان ها وقتي شوا كليد را اورد وارد در سمت راست شويد حالا به راه باريكه ي سمت چپ حركت كنيد
بعد از كشتن تعدادي راه خود را ادامه دهيد از كنار پله هاي سمت راست در به در روبروي خود برويد وارد منطقه اي ديگر شويد درسمت چپ شما خانه اي سبز رنگ وجود دارد كه كليد ان را داريد وارد ان شويد واسلحه ي شات گان روي ديوار را برداريد و از پله هاي روبروي خود بالا برويد بعد از ديدن دمو دختري كه به سوي شما مي ايد را بكشيد و وارد درروبروي اتاق شويد و از پله ها پايين برويد وبه در سمت راست بياييد شما در مكان تاريكي قرار داريد مسير خود را ادامه دهيد و وارد درب روبرو شويد بعد از ديدن دمو وارد درب سمت چپ در روبروي خود شويد بعد كمي جلو برويد واز نردبان روبرو بالا برويدووارد درب فلزي روبروي خود شويد


بعد از ديدن تصويري به در سمت چپ خود برويد وارد اسانسور روبر شويد ودكمه يB را بزنيد وقتي به طبقه ي
مورد نظر رسيديد كمي به جلو رفته و وارد درب روبرو بشويد در جلوي شما دري است كه نياز به كليد دارد به سمت چپ برويد وقتي وارد اتاقي شديد كه دران كوره اي قرار دارد سربازي جلوي شما مرده است كليد رابرداريد
وبه سمت در كه به كليد نياز دارد برويد ناگهان موجود انگلي به شما حمله ميكند {شليك به او بي فايده است} اما ناراحت نباشيد در نا اميدي بسي اميد است در باقله قاتون كمي شويد است.


موجود را به سمت اتاقي كه كليد را پيدا كرديد بكشانيد به داخل كوره برويد تا موجود هم بيايد اورا به گوشه ي كوره بكشاني وسريع خارج شويد وقبل ازاين كه موجود انگلي بيرون بيايد دكمه ي كنار كوره را بزنيد تا او بسوزد{بايد سريع عمل كنيد}حالا به سمت دري كه به كليد نياز داشت برويد وان را باXبازكنيد حالا مسير را ادامه دهيد و وارد اسانسور شويد تا اين مرحله تمام شود.


مرحله ي 1-2

دراين مرحله وارد درب روبرو شويد به سمت راست حركت كنيد در سر راه بمب هاي زيادي وجود دارد باشليك از
فاصله ي دور ان ها را از بين ببريد بعد از كشتن تعدادي مسير خودرا ادامه دهيد تا دمويي ببينيد سگ ها به طرف شما حمله ميكنند كارشان را بسازيد به سمت چپ حركت كنيد واز نردبان بالا برويد واز كانتينربه پايين بپريد تعدادي به شما حمله ميكنند در بين ان ها مرد چاق وسياه پوستي وجود دارد باكشتن او ميتوانيد دستبند گرانبهايي را به دست اوريد بعد از كشتن ان ها وارد درب سمت راست شويد وباXازپل عبور كنيد بعد از ديدن صحنه كاميوني به طرف شما مي ايد به مواد منفجره اي كه در كنار ان قرار دارد شليك كنيد تا واژگون شود

 بعداز كشتن تعدادي از پله ها بالا برويد حالا از پله هاي سمت چپ پايين بياييد و وارد تونل تاريك شويد در طول راه چند سگ به طرف شما حمله ميكنند كارشان را بسازيد بعد از كشتن تعدادي و خارج شدن از تونل به سمت راست برويد وبازدن چند بار X در را بشكنيد ودوباره وارد تونل شويد بعد از كمي جلو رفتن به بالاي نردبان سمت چپ برويد به سمت چپ حركت كنيد تا به ساحل برسيد به سمت چپ برويد تا به كنار دريا برسيد حالا خود را به ان طرف ساحل برسانيد {از طريق دريا} بعد از كشتن تعدادي وارد اتاق روبرو شويد مردي خود را به دار اويخته به او شليك كني تا به پايين بيافتد كليد را از روي جسد ان برداريد بعد از ديدن دمويي تعدادي به شما حمله مي كنند ان ها را بكشيد و وارد درب روبرو كه احتياج به كليد داشت شويد اسكله اي است به وسيله ي كشتي به ان طرف ساحل برويد 

حالا از نردبان روبرو بالابعد از ديدن دمويي اموزش پناه گيري هم داده ميشود با زدن X جلوي ديوار ميتوانيد پناه گيري كنيد . بعد از كشتن تعدادي مسير خود را ادامه دهيد و وارد درب جلوي خود شويد درون كيف كثيف تفنگ دوربين دار را برداريد واز اتاق خارج شويد حالا وارد درب سمت راست شويد مسير خود را ادامه دهيد بعد از كشتن چند نفر به سمت راست برويدتعدادي خفاش به شما حمله ميكنند بعد از كشتن ان ها در روبروي شما نردبان شكسته اي وجود دارد دكمه يB را در كنار نردبان بگيريد تا شوا از ان بالا برود حالا شما از سمت چپ حركت كنيد بعد از كشتن تعدادي با هم وارد درب روبروي خود شويد ازپله هاي اتاق بالا برويد از پله هاي ديگر نيز بالا برويد تا به بالكن برسيدBرا بزنيد تاشوا به ان طرف ديوار برود حالا به طبقه ي پايين برويد و با تفنگ دور بين دار از دور هواي او را داشته باشيد بعد از اين كار به طبقه ي پايين برويد در روبرو باز شده است وارد شويد بعد از كشتن تعدادي مسير خود را ادامه دهيد واز پله ها بالا برويد بعد از ديدن دمو نوبت مبارزه با مرد اره داراست.


كشتن او بسيار راحت است وقتي او به بشكه هاي انفجاري رسييد به ان ها شليك كنيد تامنفجر شوند وقتي ان روي زمين نشست پيش او برويد Xبزنيد همين كار را چند بار انجام دهيد تا او بميرد حالا كليد را از روي جسددش برداريد و وارد همان دري كه مرد اره دار ازان بيرون امد شويد و وارد درب سمت چپ كه احتياج به كليد داشت شويد حالا وارد درب سمت راست خود شوي تا به منطقه ي جديدي برسيد.حالا مسير را ادامه دهيد تا به درب بزرگي برسيد باBانرا باز كنيد تا دمويي ببينيد در هنگام دمو هر دكمه اي را از شما ميخواهد بگيريد.


مرحله ي 2-2

به در سمت چپ خود برويد واز كنار قطار ها عبور كنيد ناگهان سگ ها به سمت شما حمله ميكنند خيلي اين سگ ها بي وجدانن پس كارشان را بسازيد حالا سمت چپتان را بپاييد چند تكه چوب وجود دارد باXروي ان ها برويدحالا
با Xضربدر روي واگن برويد بعد از كشتن مرد نامرد روي وا گن ديگر برويد حالا را ه روبروي خود را ادامه دهيد در جلوي شما دو بمب ظاهر ميشود از فاصله ي دور ان ها را منفجر كنيد حال يك بلندي در سمت چپ خود ميبينيد

حالا به پيش ان رفته حالا باXاز روي ان بپريد وارد ترن كوچك شويد بعد از رسيدن به محل مورد نظر Bرا بزنيد بعد از ديدن دمو در يك تونل تاريك هستيد نترسي ها تاريكي كه ترس نداره در جلوي شما يك چراغ قوه وجود دارد يادت باشه اگه اونو بگيري ديگه سلاح در دست گرفتن بي سلاح در دست گرفتن! اگه ميخواي سلاح داشته باشي با زدن Bدر جلوي ان اونو به شيوا همون خانم خشگله كه با هاته بده حالا مسير خود را ادامه بده در سر راه اين دشمناي نا كس هي بهت حمله ميكنن نميدونم چي از جونت ميخوان اونارو بكش بعد از كمي جلو رفتن به اتا قي ميرسيد كه چرخي در ان است با زدن X وسپس LSان را بچر خانيد تا در باز شود مسير خود را ادامه دهيد تا به يك محوطه ي بزرگ برسيد كه دران بازم افارد زيادي وجود دارند بعد از كشتن ان ها ازت ردبان بالا برويد باز هم در سمت چپ نردبان ديگري هست از ان هم بالا برويد در جلوي شما دو را ه وجود دارد كه هر دو شما را به اتاق مورد نظر ميرسانند

از اسانسور بالا برويد حال وارد منطقه اي جديد ميشويد از پله هاي روبروي خود بالا برويد دمويي ميبينيد با تفنگ دوربين دار تمام مهاجمان را از بين ببريد واز پله هاي سمت چپ خود پايين بياييد شما در منطقه ي بزرگي هستيد مواظب تير بار روبروي خود باشيد درا بتدا سر نشين ان را با تفنگ دوربين دا ر بكشيد حال جلوي شما نردبان شكسته اي و جود دارد با زدن Bشيوا از ان بالا ميرود مسير را ادامه داده تا به يك سربالايي برسيد از ان بالا برويد تا به يك سطل اشغال بزرگ برسيد با زدن Bان را به سمت پايين حول دهيد
تا راه جديد باز شود ناگهان خفاشي به شما حمله ميكند .براي كشتن او بايد به پشت او كه نارنجي است شليك كنيد اين كار سخت است پس 6-7 مين از محيط بازي پيدا كنيد از درون جعبه ها از درون كابين سبز رنگ و ان ها را سر راه خفاش بگذاريد اگر نمرد كافي است به پشت او شليك كنيد.


مرحله ي 3-2

اين مرحله اسان است شما پشت تيربار ماشيني قرار داريد مواظب موتور ها وماشين ها باشيد وبه ان ها شليك كنيد ودر حين بازي دكمه هايي كه خواسته ميشود را بزنيد تا مو قعي يك غول بيرون مياييد به ان با تيربار ماشين تير اندازي كرده تا به روي زمين بيفتد سپس به مو جودات چسبيده به او تير بزنيد ناگهان يك غول از پشت او بيرون ميايد با تيربار به او ضريه يزنيد اين غول در دو مرحله ميميرد.


مرحله ي1-3

در اين مرحله از قايق پياده ميشويد در جلوي شما عتيقه هاي زياد ي وسنگ مهمي وجود دارد ان را حتما برداريد
حالا دوباره به قايق برگرديد Bرا بزنيدوبا زدن RBنقشه را بياريد به سمت اسكله ي سمت چپ رانندگي كرده
بازدن Xاز قايق پياده شويد در جلوي شما دري وجود دارد كه نياز به چهار تكه سنگ دارد. حال نامه را در كنار خود برداريد حالا نقشه رابيرون اورده در نقشه محل هاي قرمزي وجود دارد توسط كشتي به انجا برويد بعد از كشتن تعدادي در صندوق سنگ ها را برداريد با نقشه اي كار راحت است حالا دو باره بعد از به دست اوردن سنگ ها به دري كه سنگ احتياج داشت برويد سنگ ها را استفاده كرده و وارد درب شويد حال وارد منطقه ي جديدي ميشويد به دا خل اب پپريد راه خو درا ادامه دهيد و از پله هاي روبروي خود بالا برويد وقتي وارد قبيله شديد پيش جسد سرباز مرده برويد ناگهان دو تا كله اهني به شما حمله ميكنند اگر دقت كنيد هفت تيري را ميبينيد


با ان كار هر دو را بسازيد بعد از انجام اين كار به سمت پلي كه بسته است برويد در سمت راست پل راه باريكي وجود دارد از نردبان روبروي خود بالا برويد در جلو دستگاهي وجود دارد Bرا بزنيد تا شيوا دسته ي ان را بگيرد
حالا شما به تنهايي از پل عبور كنيد به در سمت راست خود برويد باXان را باز كنيد شيوا را ميبينيد به را ه پشت سر خود برگرديد و از روي خرابه بپريد بعد از كمي جلو رفتن به كابيني ميرسيد باBوارد ان شويد .


مرحله ي 2-3

اين مرحله را ميتوان يجورايي ادامه ي مرحله ي قبل دانست شما در اين جا از كابين پياده ميشويد حالا مسير خود را ادامه دهيد . بعد از ديدن دمو تعدادي نا كس به شما حمله ميكنند تمام درد وداغتان را سر اين ها خالي كنيد وبكشيدشان به سمت چپ خود برويد وبا Xاز روي پل چنان پرشتي بكنيد كه در زندگي نكرده باشيد از نردبان روبروي خود پايين بياييد بعد شما يك بد شانسي مياوريد پل بسته ميشود وتعدادي نا كس ديگر به طرف شما حمله ميكنند ديگه كلافه شديد مگه نه ؟

ان ها را بكشيد از نردبان بالا برويد از روي پل دو باره يك پرش جانانه بكنيد و وارد چوبي مانند قايق شويد كه به يك طناب وصل است وقتي داريد به محل مورد نظر ميرسيد زهلتون ميتركه چون يك تمساح گنده ي گامبو به تون حمله ميكنه بازدنLT+RTدر برابر حمله هاي اين گامبو جا خالي بديد خدايا شكر وقتي به محل مورد نظر رسيديد دكمه اي در جلوي شما وجود داردبا Xان را بزنيد حالا وارد درب باز شده ي سمت چپ خود شويد حالا از پل روبرو بپريد از نردبان روبرو پايين بياييد

حالا از پل باز شده عبور كرده وقتي از رودخانه ي كوچك عبور كرديد وارد در روبروي خود شويد بعد از ديدن دمو وكشتن چند نفر از پله ها پايين بياييد حالا از نردبان بالا برويد واز نردبان ديگر هم همينطور در جلوي شما فلكه اي قرار دارد با كمك Xو چرخاندن LS بعد از كشتن تعداداي خود را به راه باز شده برسانيد در جلوي شما دستگاهي وجود دارد با زدن Xدر جلو ان طنابي بيرون ميايد وقتي طناب به سوي شما امد با Xبه طرف ديگر برويد فلكه ي ديگر را نيز بچرخانيد مرد اره دار ديگر ي ميايد كارش را بسازيد وارد درب ديگر شويد از نردبان قبلي بالا برويد حالا وارد جايي كه اتش قطع شده در روبرويتان شويد بعد از كشتن تعدادي به پايين بپريد وارد در سمت چپ شويد بعد از دمو كمي در مقابل ناكسا مقاومت كنيد.تا در اسانسورمرحله ي 2-4

تو اين مرحله چند معما هست كه به صورت عكس براتون ميزارم از پله هاي جلو بالا بريد يه دمويي ميبينيد و چند نفري رابدرقه كنيد پيش دستگاهي كه يك تكه ي سنگي بزرگ بر روي ان قرار دارد بريد وXرا بزنيد وان را برداريد حالا از راهي كه اتش ازش بيرون مياد رد بشيد به سمت راست بريد تا با دري كه به سه سكه اي كه گرفتين احتياج دارد برسين به سمت راست بريد از راه اتشين رد شيد

از پله ها ي روبرو بالا بريد تا يه چند نفرو زيارت كنيد ازشون پذيرايي كنيد با تفنگ سپس اون يكي سكه را هم برداريد. حال راهي كه اومده بوديد را برگرديد
حالا به سمت چپ رفته بازم از راه اتشين رد شويد بهسمت چپ رفته تا چشمتان به پل شكسته اي بيفتد Bرا بزنيد تا شوا خانوم زحمتشو بكشه اون يكي سكه را براتون بياره.دومرد كله اهني به سوي شما ميايد كله شقا اونارا بكشيد يا الفرارحالا بريد و سكه هارا روي در به كار بزاريد تا باز شه بازم جلو برين تا در ديگر هم باز كنيدحالا در منطقه اي هستيد پر ازاينه كه نور را بازتاب ميدهند

حالا بايد اينم يكاريش بكنيد پس بايد كاري كنيد كه نور به اسانسور بتابد اين كار ساده است شما بايد در سه مرحله اين كار را انجام دهيد يادتان باشد كه ديوار هايي را كه سر راه نور را ميگيرند بشكنيد.حالا از اسانسور به طبقه ي پايين برويد حالا بايد مثل دفعه ي قبل عمل كنيد.
حالا به اسانسور رفته وبه طبقه ي پايين بياييد دوباره اسانسوري ديگر را بايد فعال كرد اما اين كار از بقيه را حت تر است پس خودتان انجامش بديد حالا دوباره به اسانسور برويد وبه طبقه ي پايين برگرديدباز هم مرحله ي ديگر خواهد امد.


مرحله ي 1-5

در اين مرحله ابتدا به سمت راست برويد وسپس وارد درب شويد در ديگري را ميبينيد كه اتاق كامپيوتري است
حال بايد كامپيوتر ها را چك كنيد حالا وارد درب سمت راست خود شويد حالا كمي را ه بريد تا به دري برسيد
حالا بايدXوLSرا بگيريد وان را بچرخانيد تا درب باز شود وشما وارد ان شويد اينجا همش خونه حالم به هم خورد!اهرم جلوي خود را پايين بكشيد تا در كشوي اهني باز شود حالا شيشه هاي جلوي خود را بشكنيد .نترسيد خسارت نداره!بعد از تصويري تعدادي موجود عجيب وغريب كه نميدونم مال چه جهنمي هستند بهتون حمله ميكنن


ازشون پذيرايي كنيد.ووارد در سمت راست خود برويد و مانند قبل عمل كنيد تا باز شه و شما وارد ان شويد حالا از پله هاي روبروي خود بالا برويد حالا چند نفرو بكشيد و وارد در سمت چپ شويد حالا كمي جلو برين تا به اسانسوري برسيد كمي صبر كنيد تا در اون باز شه حالا اون عجيب غريبا بهتون حمله ميكنن سوار اسانسور شيد والفرار.حالا بايد با عنكبوتي مبارزه كنيد كه پدر منو درا ورد تا كشتمش:
بايد شما در مقابل حملات اون با زدن Aجا خالي بدين بعد با زدن نقطه ي نارنجي روي پاش اون به زمين
ميفته وقتي دهنش رو بازي كرد به دهنش شليك كنين همينجوري ادامه بدين تا بميره.


مرحله ي2-5

اين مرحله مرحله ي بدبختي شماست واردرب روبروي خود شويد تعدادي سرباز با تفنگ به شما حمله ميكنن برعكس اون خنگاي قبليبسيار باهوش هستن پس با احترام از اونا با تفنگ پذيرايي كنيين.وارد درب روبروي خود شويد تعدادي سرباز پشت جعبع ها ميخوان كمي با هم تسويه حساب كنين پس عجله كنين با اونا هم تسويه حساب كنيد.حالا به اسانسور برويد وبه بالا برويد حالا از نردبان پايين بياييد بعد از ديدن دمويي بازم مهمون داريد.


بعد از پذيرايي به سمت چپ بريد واز پله ها بالا برين وارد چرخ كارخانه شويد واز ان عبور كنيد مراقب جعبه ها باشيد تا تو كوره نيفتيد بسوزيد بعد از عبور يه صلوات ختم كنيد به جلو بريد دكمه را بزنيد تا دستگاه كارخانه از كار بيفتد حالا از پله ها بالا بريد ووارد درب شويد در جلوي شما چرخ كارخانه اي وجود دارد كه گاز ازش بيرون مياد بپريد توش به سمت چپ بريد چند نفر را نفله كنيد به سمت چپ بريداز پله ها بالا بريددر جلوي شما دستگاهي است كه بايد ان را بزنيد تا چرخ كارخانه از كار بيفتد

در كمي جلو تر كيفي وجود دارد اسلحه را از ان برداريد حالا از پله هاي روبرو بالا بريددر جلوي شما اهرمي است كه نميتوانيد ان را بكشيد به سمت راست رفته چندين نفر را دوباره نفله كنيد دو اهرم ميبينيد با كمك شوا اونارا پايين بكشيد حالا پيش اهروم قبلي بريد در راه حساب خفاش را برسيد بعد از كشيدن اهروم صبر كنيد تا به مكان مورد نظر برسيد به چرخ سمت چپ خود پريده ولي شما مراقب جعبه هايي كه ميان باشيد شما بايد خود را به انطرف برسانيد كمي جلو بريد ووارد درب شويد.حالا به در سمت راست بريد تا يه موجود انگلي بياد با شما مبارزه كنه :

شما با دو راه ميتونيد اونو بكشيد يكي با اسلحه ي بازوكا وديگري با اسلحه ي اتشين شارژي:

با اسلحه اتشين سعي كنيد به دستاش كه ماده ي نارنجي داره شليك كنيد تا قطع شن سپس به او اتش پرت كنيد اگه نمرد اسلحه را شارژ كنيد ودوباره اين كار را انجام بدهيد.اما اگر ميخواهيد ساده اونو بكشيد با يه بازوكا جنازشو روي زمين پهن كنيد به همين سادگي به همين خوشمزگي!!!


مرحله ي3-5

در ابتدا تمام وسايل و خون ها و مهمات ها را جمع كنيد سپس به دري كه باز شده است برويد به سمت چپ رفته و از نردبان بالا برويد و حالا به سمت راست بريد از پله ها بالا برويد و سپس وارد درب شويد كمي جلوتر دربي وجود دارند كه در ان سربازان با اسلحه منتظر شما دو مرغ عشق نشستن تا بياييد گل بارونتون كنن پس قبل از اونا شما گلبارونشون كنيد حالا به سمت چپ برويد و يه پرش بكنيد كابيني ظاهر ميشود به اتاق سمت چپ برويد و اهرم را بكشيد.

حالا به كنار كابين برگشته و دكمه اي كه روبروي كابين است را فشار دهيد حالا با كابين به طرف ديگر برويد چندين نفر در كمين شما هستن اونا رو بكشيد و دكمه اي كه در نزديكي شماست را فشار دهيد تا كابين به طرف شوا خانوم برگردد وقتي او سوار شد دوباره دكمه را فشار دهيد تا به طرف شما بيايد بعد از دمو باز هم به شما حمله ميشود كارشان را بسازيد حالا وارد كابين روبروي خود شويد وقتي به محل رسيديد به سمت چپ برويدحالا كمي جلو برويد و وارد اتاقي شويد

كه كامپيوترهاي زيادي وجود دارند{جون ميده براي چت كردن} حالا بريد و كامپيوتر ها را همه چك كنيدبه در سمت چپ خود برويد و وارد درب روبروي خود شويد حالا وارد جايي كه عنكبوت را كشتيد ميشويد از پله هاي كه در سمت چپ شما هستن پايين بياييد دستگاهي وجود اهرم دستگاه را بكشيد حالا شما داريد به طبقه ي بالا سفر ميكنيد اما در بين سفرتان يك دشمن مزاحم سفرتان ميشود و اهرم را نگه ميدارد اونو بكشيد حالا به سفرتان ادامه داده بعد از پايان سفر كه به طبقه ي بالا است تعدادي به برقه ي شما ميايند ان ها را بدرقه كنيد وسوغاتي ها را بدهيد و از پله هاي سمت راست بالا برويد و وارد درب شويد 

حالا شما در منطقه اي ديگر تشريف داريد در جلوي شما پلي وجود دارد كه بسته است و بايد باز شود در سمت راست شما اهرمي وجود دارد ان را بكشيد و پيش بالابر برويد و به بالاي بالا بر برويد دشمنان زياد منتظر شما هستند همه را بكشيد يا فرار كنيد به سمت راست برويد و سطل زباله را هل داده تا به پايين بيفتد حالا از نردبان سمت راست خود پايين رفته و اهرم روبروي خود را بكشيد تا پل بسته باز شود دشمنان زيادي در اطاف هستند يا ان ها را بكشيد يا فرار كنيد وارد درب شويد تا دمويي ببينيد و به نبرد با داداشي البرت برويد!!!
داداش البرت تنها نيست بلكه جيل ولنتاين هم اونوهمراهي ميكنه كه نبايد به اون صدمه بزنيد اما ميتونيد اونو از پشت سر بيهوش كنيد اما بيدار ميشه پس شما بايد ابتدا اون را بيهوش سپس به مصاف با البرت برويد و دكمه هايي را كه هنگام مبارزه نشان داده ميشود را به موقع بگيريد تا شما برندهي اين مسابقه باشيد اما اين پايان ماجرا نيست.بلكه كريس تازه نامزد مرده اش را يافته درست حسي را داره كه رستگار رحماني در قبول شدن در كنكور داشت.


نجات دادن نامزد كريس{جيل ولنتاين}:

شما نبايد به نامزدتون شليك كنيد بلكه بايد اون تيكه ي قرمز روي سينه ي جيل را از او جدا كنيد سعي كنيد وقتي شوا او را از پشت سر گرفته با نشانه گيري بسيار دقيقتان به تيكه ي قرمز رنگ شليك كرده اين كار را بار ها تكرا كنيد تا شوا او را روي زمين بندازه سپس به روي ان رفته و با زدنXوسپس بازدن تندتند و پشت سر هم A ان را از سينه اش جدا بسازيد اگر يك بار نشد دوباره امتحان كنيد تا بالاخره تيكه ي قرمز را از سينه ي او جدا نمائيد.


مرحله ي1-6

شما در اين مرحله در يك كشتي قرار داريد از نردبان پايين برويد ناگهان دشمنان به سوي شما حمله ميكنند اونا رو بكشيد و سپس رو به جلو حركت كنيد به سمت چپ برويد تعدادي سگ به سوي شما حمله ور ميشوند دخلشونو بياريد و ايتم ها را برداريد حالا به سمت راست برويد دكمه ي جلوي خود را زده و وارد درب باز شده شويد حالا شما دستگاهي را ميبينيد كه به يك كارت نياز دارد از نردبان روبروي خود بالا برويد در جلوي شما سطل زباله اي وجود دارد ان را حل دهيد تا به پايين بيفتد حالا ناگهان از بخت بد دوست دختر قشنگتون زنداني ميشه.ناگهان چندين نفر به سوي شما حمله ور ميشوند يه مرد هم در ميان اون دشمنا هست كه با بقيه فرق داره اونو بكشيد و كارت را برداريد .چشم شما به يه درب سبز رنگ ميخورد به دكمه ي كنار ان شليك كنيد 

تا درب باز شود حالا پيش كنسولي كه نياز به كارت داشت برويد با زدنXجلوي ان وارد درب باز شده شويد از پله هاي روبرو و دو نردبان ديگر بالا برويد حالا اون نامرديو كه شوا را زنداني كرد سوراخ سوراخ كنيدو دستگاه را فشار دهيد تا شوا را ازاد كنيد حالا نزد قفس او برويد نزد مرد عجيبي كه كشتيد برويد حالا از نردبان بالا برويد شوا دقيقا در سمت چپتان است وارد بالابر شويد شوا به دكمه ي بالابر شما شليك ميكند شما هم به دكمه اي كه در سمت چپ او است شليك كنيد حالا شما هردو بالا ميرويد از كانتينر روبرو به پايين فرود بياييد بعد از پله هاي روبرو پرواز كنيد حالا درب را باز كنيد و دم در بده بفرما تو درقسمت كنتر پنل كشتي هستيد

 از پله هاي ديگر پايين برويد و وارد درب روبرويتان شويد دمويي ميبينيد حالا برگرديد دو درب روبرو را باز كرده و داخل شويد حالا سربازان با تفنگ به عيادتان ميايند دخلشونو بياريد حالا از نردبان پايين برويد و وارد ديچه شويد حالا راه را به جلو ادامه داده و به مبارزه با دشمنان بپردازيد و قتي دشمنان را سالتو كرديد حالا از نردباني كه ميبينيد بالا برويد بعد از دمويي مردي 200كيلويي به شما حمله ميكند دخلشو بياريد و كارت را ازروي جشدش برداريد حالا از پله هايي كه جلوي شماست بالا برويد حالا دري ميبينيد كه به دو كارت نياز دارد يكي را داريد ديگري را بايد با رفتن به سمت راست و باز كردن گاو صندوق پيدا كنيد حالا دو كارت را روي درب استفاده كرده و وارد شويد.حالا بايد با RPGدار ها دست وپنجه نرم كنيد حالا از نردبان پايين بياييد و وارد درب شويد حالا وارد اسانسور سمت چپ شويد تا اين مرحله هم به خوبي وخوشي تمام شود.


مرحله ي 2-6

ابتدا به سمت راست حال دمويي ميبينيد دكمه هايي را كه نشان داده ميشود را فشار دهيدبعد از دمو توي كشتي تشيف داريدحالا به جلو برويددر هين پيشرفتن غول بزرگ دست هايش را به طرفتان دراز ميكند دكمه هايي را كه خواسته ميشود را فشار دهيد دو باره راه را به جلو ادامه داده و وارد اتاق شويد در سمت راست دربي است كه به كارت نياز دارد موجود را كشته و كارت را برداريد و وارد درب شويد وارد درب روبرو شويد تا دمويي ببينيد و به مصاف غول دريايي برويد.

كشتن غول دريايي:

شما بايد ابتدا ارپي جي بي نهايت را از كشو برداريد ‹اين تفنگ بعد از هر بار تير انداختن بايد شارژ شود›سپس به شاخك هايي كه ماده ي نارنجي دارند ضربه بزنيد وقتي اين كار را انجام داديد ماده ي نارنجي كه از بدن غول خار ميشود را هدف قرار داده و اتش دوباره شاخك هاي نارنجي را هدف قرارداده و دوباره ماده ي گرد نارنجي را هدف قراردهيد اين كار را انجام دهيد تا غول نابود شود.


مرحله ي 3-6

برگرديد و وارد درب شويد سپس وارد درب سمت راست شويد دمويي ميبينيد.حالا وارد اسانسور شويد و قتي اسانسور ايستاد همه چيز دارد منفجر ميشود به سمت چپ برويد با دشمنان مشورت كرده و به سمت راست برويد حالا اهرمي ميبينيد ان را بكشيد با دقت دمو را ديده و وارد دربي كه ديديد رفته دو اهرم ميبينيد با كمك شوا ان ها را بكشيد و از نردبان سمت چپ پايين بياييد و از ديگري بالا برويد بعد از دمو دو تا گامپو با اسلحه به طرفتون حمله ميكنند دخلشونو بياريد و دوتا كارت را از روي جسدشان برداريد حالا وارد درب روبرو شويد و وارد قسمت 1 مبارزه با داداش البرت شويد.


مبارزه با البرت قسمت1:

4 تا اهرم در 4 گوش وجود دارد كه يكي از ان ها كار نميكند 3 اهرم را كه كار ميكنند بكشيد و از ضربات البرت جاخالي دهيد حالا با استفاده از ارپي جي به البرت شليك كنيد او تير را ميگيرد به تير شليك كنيد تا منفجر شود اگر مهمات ميخواهيد از نردبان بالا برويد و ار پي جي را دست شوا بدهيد وقتي مهمات را گرفتيد و شوا به او شليك كرد باز هم البرت تير را دفع ميكند باز هم به تير شليك كنيد حالا دكمه هايي را كه نشان داده ميشود فشار دهيد تا به اتشفشاني برويد به جلو برويد و وارد قسمت بعد مبارزه با البرت شويد.


مبارزه با البرت قسمت 2:

در اين قسمت البرت تغيير شكل داده و وقوي شده است از دست او فرار كنيد تا شوا از شما جدا شود حالا به روي صخره بپريد البرت را ميبينيد كه دارد از صخره بالا مي ايد به شليك كنيد تا به طرف ديگر برود حالا به ماده ي نارنجي در پشت او شليك كنيد شوا در حال افتادن است نگذاريد البرت به او برسد و به البرت شليك كنيد حالا در بارابر حملات او جا خالي داده و به ماده ي نارنجي روي دلش شليك كنيد همين كار ها را انجام داده تا البرت بميرد و صحنه ي پاياني بازي را به تماشا بنشينيد.
[تصویر:  re-fan-logo.png]
بهترین انجمن در زمینه بازی Resident Evil
پاسخپرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:
1 مهمان